Zajištění kontinuity zpracování při krizových situacích

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ČNB v § 13 povinnosti při přípravě na krizové situace, a to zejména povinnost zpracovat krizový plán v oblasti měnové politiky a bankovnictví a spolupracovat s ministerstvy při zpracovávání jejich krizových plánů.

Na základě uvedeného zákona ČNB vypracovala krizový plán, jehož cílem je příprava ČNB na řešení mimořádných událostí, které mohou narušit či poškodit integritu ČNB a destabilizovat výkon rozhodujících činností ČNB v oblasti finančního trhu České republiky. Prováděcí dokumentace ke krizovému plánu obsahuje konkrétní postupy řešení jednotlivých mimořádných událostí. Tato dokumentace mimo jiné zahrnuje i havarijní plány informačních systémů.

Havarijní plán SKD stanovuje procedury při řešení jednotlivých havarijních situací v informačním systému SKD. Stěžejní důraz je pak kladen na možnost obnovy systému v lokalitě záložního pracoviště, které je umístěné v dostatečně vzdálené lokalitě a nepodléhá stejným množinám hrozeb jako primární strana. Díky technickému řešení a dostupnosti v reálném čase záložní pracoviště poskytuje stejnou výkonnost, kapacitu a funkcionalitu jako primární strana.

Testování Havarijního plánu SKD je prováděno periodicky v reálném prostředí za účasti všech uživatelů. Na podkladě zkušeností získaných při testování je případně Havarijní plán SKD upravován.

ČNB, jako účastník evropského systému národních bank EU a Evropské centrální banky (European System of Central Banks), považuje zajištění kontinuity zpracování při krizových situacích v platebních systémech a vypořádacích systémech obchodů s cennými papíry za velice důležité. Spolupracuje s ostatními centrálními bankami při sdílení informací v této oblasti. Jako součást sjednocující terminologie byl vypracován seznam definic, které problematiku zahrnují.

Na základě mezinárodních doporučení pro vypořádací systémy s cennými papíry (Recommendations for Securities Settlement Systems) a mezinárodních kritérií pro vyhodnocení těchto doporučení (Assessment metodology for “Recommendations for Securities Settlement Systems”) stanovených Bank for International Settlement bylo v ČNB provedeno ohodnocení operační spolehlivosti, které se týká zajištění kontinuity zpracování při krizových situacích v SKD. Výsledek ohodnocení zařazuje SKD do nejvyšší kategorie dodržení doporučení pozorováno.

Odkazy: