Změna při vyplácení srážkové daně

Z důvodu změny 
ZÁKONA 
ze dne 2. prosince 2003, 
kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=402&ct1=0&v=SZ

V § 36 odst. 2 písm. a) bod 1 zní:

"1. z dividendového příjmu, u poplatníků podle § 2 z úrokového příjmu z dluhopisu,35a) ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, vkladního listu a vkladu mu na roveň postavenému,35b) s výjimkou úrokového příjmu z dluhopisu vydaného v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice nebo Českou republikou plynoucího poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2,".

Dle uvedeného znění se vypouští uplatňování srážkové daně z úrokových příjmů vyplácených právnickým osobám z dluhopisů (viz § 4 odst. 4 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech a zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech). Nadále bude tedy srážková daň uplatňována při vyplácení úrokových příjmů z dluhopisů plynoucích fyzickým osobám, s výjimkou úrokového příjmu z dluhopisu vydaného v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR nebo Českou republikou plynoucího poplatníkovi podle § 2 odst. 2 zákona o daních z příjmů (fyzická osoba s bydlištěm na území ČR, nebo se zde obvykle zdržující a mající daňovou povinnost jak na příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR, tak na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí - daňový rezident ČR).Tento postup se použije poprvé u příjmů, u nichž by vznikla povinnost srazit daň počínaje 1. lednem 2004.