Vztah kapitálových a likvidních obezřetnostních nástrojů

Zlatuše Komárková, Martin Hodula, Lukáš Pfeifer

Bankovní regulace prostřednictvím požadavků na kapitálový poměr, pákový poměr, ukazatel krytí likvidity a ukazatel čistého stabilního financování omezuje rizika spojená s úvěrovou a likviditní pozicí a splatnostním nesouladem aktiv a pasiv. Česká národní banka jako makroobezřetnostní orgán navíc reaguje na vývoj systémového rizika úpravou požadavků na kapitálové rezervy. Ta může vyvolat reakci bank vedoucí ke změně struktury jejich bilancí, což zpětně ovlivní míru plnění všech uvedených požadavků. Cílem článku je analyzovat vztah nástrojů kapitálové a likviditní bankovní regulace prostřednictvím reakce bank na zvýšení proticyklické kapitálové rezervy a následné zhoršení ekonomických podmínek. Z výsledků analýzy vyplývá, že pro dosažení maximální účinnosti proticyklické kapitálové rezervy je pro makroobezřetnostní orgán nezbytné před zahájením její změny sledovat i výchozí úrovně ostatních požadavků.

Vydáno: březen 2020

Ke stažení: Tematický článek o finanční stabilitě 1/2020 (pdf, 385 kB)