Opatření obecné povahy IV/2017

ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku č. IV/2017

ze dne 6. prosince 2017

Česká národní banka jako příslušný správní orgán vydává podle § 12o odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 375/2015 Sb. (dále jen „zákon o bankách“), § 8al odst. 5 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 375/2015 Sb. (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“), a § 9al odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 375/2015 Sb. (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), toto opatření obecné povahy:

I. Sazba proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku se podle § 12o odst. 3 zákona o bankách, § 8al odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu stanovuje ve výši 1,25 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

II. Banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníci s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu jsou povinni používat sazbu podle bodu I. pro účely výpočtu kombinované kapitálové rezervy od 1. 1. 2019.

Odůvodnění

  1. Podle § 12o odst. 3 zákona o bankách, § 8al odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu stanoví Česká národní banka (dále jen „ČNB“) sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku, přičemž přihlíží k orientačnímu ukazateli proticyklické kapitálové rezervy vypočtenému podle § 12o odst. 1 a 2 zákona o bankách, § 8al odst. 1 a 2 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al odst. 1 a 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a k doporučením vydaným Evropskou radou pro systémová rizika (dále jen „ESRB“).

  2. Podle § 12o odst. 1 zákona o bankách, § 8al odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu je základem pro výpočet orientačního ukazatele odchylka poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu od dlouhodobého trendu. Hodnota poměru poskytnutých úvěrů k hrubému domácímu produktu ve 2. čtvrtletí 2017 činila 89,2 % a příslušná odchylka od dlouhodobého trendu dosáhla -0,4 procentního bodu.1 Této hodnotě podle § 12o odst. 1 zákona o bankách, § 8al odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu odpovídá referenční sazba proticyklické kapitálové rezervy (CCyB) ve výši 0 %. Dodatečná odchylka2, která je počítána v souladu s doporučením ESRB (část B, odst. 2) a lépe zohledňuje specifika českého hospodářství, dosáhla ve 2. čtvrtletí 2017 výše 3,3 p.b. a implikuje hodnotu referenční sazby 0,5 %.

  3. Česká národní banka v reakci na doporučení ESRB prostřednictvím svých publikací (zejména Zprávy o finanční stabilitě) opakovaně zdůrazňovala, že velikost odchylek uvedených v bodě 2 nepovažuje za spolehlivé vodítko pro stanovení výše sazby. ČNB upřednostňuje přístup, který vychází z komplexního posouzení vývoje ukazatelů značících růst systémového rizika podle § 12o odst. 3 zákona o bankách, § 8al odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.3

  4. Posun domácí ekonomiky v růstové fázi finančního cyklu se sice mírně zpomalil, ale ekonomika se stále posouvá směrem výše. Nadále je možné pozorovat rychlý růst úvěrů v řadě úvěrových segmentů.4 Reálné úrokové sazby z nových úvěrů na bydlení (při zohlednění mzdové inflace) dosahují výrazně záporných hodnot, což se promítá do optimizmu domácností ohledně snadnosti budoucího splácení těchto úvěrů a přispívá k růstu cen rezidenčních nemovitostí nad úrovně konzistentní s vývojem fundamentálních faktorů. Stále tak přetrvávají podmínky pro rozvoj spirály mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich pořízení. U nefinančních podniků se úvěrová dynamika mírně snížila, nicméně očekávaný růst poptávky po úvěrech ze strany podniků bude přispívat spíše k posílení dynamiky než k jejímu dalšímu zeslabení. Silný úvěrový růst přetrvává ve vybraných odvětvích, včetně podniků působících v oblasti nemovitostí. S ohledem na vysokou koncentraci úvěrů do tohoto segmentu je dluhové financování nákupu nemovitostí zdrojem zvyšujících se systémových rizik, což se promítá do zvyšování potenciálu pro prudké výkyvy ekonomické aktivity v budoucnu. Náklady na riziko v současnosti dosahují velmi nízké úrovně, která není z dlouhodobého hlediska udržitelná. Velmi nízkých úrovní dosahuje riziková přirážka v úrokových maržích i tvorba opravných položek v poměru s úrokovým ziskům generovaným bankovním sektorem. Ve směru vyšší zranitelnosti působí rovněž pozorovaný pokles u rizikových vah. Uvedený vývoj implikuje potřebu vytvářet proticyklickou kapitálovou rezervu pro expozice umístěné v ČR a v souladu s účelem právní úpravy této rezervy vyžaduje reakci v podobě zvýšení její sazby.

  5. V souvislosti s výše uvedeným hodnocením se rozhodla Bankovní rada ČNB stanovit sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,25 %. V případě pokračování rychlé úvěrové dynamiky, zvyšování rizik spojených s financováním nákupu nemovitostí, zesilování dalších cyklických zdrojů systémového rizika a nárůstu zranitelnosti bankovního sektoru je ČNB připravena sazbu CCyB dále zvyšovat.

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti 18. prosince 2017.

prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík PhD.
viceguvernér
prof. Dr. Ing. Jan Frait 
ředitel samostatného odboru finanční stability

Toto opatření obecné povahy bylo zveřejněno 18. prosince 2017.


1 Podle doporučení ESRB/2014/1 (Recommendation of the European Systemic Risk Board of 18 June 2014 on guidance for setting countercyclical buffer rates) je za objem úvěrů považována hodnota veškerých úvěrů poskytnutých soukromému sektoru (sektor nefinančních podniků, sektor domácností a neziskových institucí sloužících domácnostem), která je zvýšena o objem dluhopisů emitovaných domácím nefinančním soukromým sektorem. Pro výpočet dlouhodobého trendu poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu je použita časová řada za období 1. čtvrtletí 1995 až 2. čtvrtletí 2017 a Hodrickův-Prescottův filtr s parametrem vyhlazení (?) 400 000.

2 Dodatečná odchylka, nazývaná expanzivní úvěrová mezera, je vypočtena jako rozdíl mezi aktuální hodnotou poměru bankovních úvěrů k hrubé přidané hodnotě soukromého nefinančního sektoru a dosaženým minimem uvedeného poměru v posledních 8 čtvrtletích.

3 Detailní přístup České národní banky je blíže představen v tematickém článku Hájek J., Frait J. a Plašil M. (2017): Proticyklická kapitálová rezerva v ČR, Zpráva o finanční stabilitě 2016/2017.

4 Meziroční tempo růstu bankovních úvěrů domácnostem na bydlení a spotřebních úvěrů v září 2017 dosáhlo 9,3 %, respektive 4 %. Objem úvěrů nefinančním podnikům v září 2017 meziročně vzrostl o 4,4 %.