Targeting inflation under uncertainty: Policy makers' perspective

Kateřina Šmídková

Je třeba, aby tvůrci měnové politiky vybudovali dva pilíře pro svoji strategii cílování inflace. Za prvé by měli vyvinout metodiku sestavování centrální prognózy, neboť celý rozhodovací proces se snáze organizuje kolem modelové prognózy. Za druhé je stejně důležitá metodika přístupu k nejistotě, neboť špatné vyhodnocení nejistoty může výrazně snížit kvalitu měnověpolitických rozhodnutí. Tato publikace odráží další posun v metodologické debatě uvnitř ČNB a klade si za cíl navrhnout tvůrcům měnové politiky metody, které by mohly být využívány k posuzování nejistoty během procesu měnověpolitického rozhodování. Návrhy pro každou fázi jsou shrnuty v poslední kapitole. Berou v úvahu výsledky zkoumání tří velmi odlišných zdrojů - ekonomické literatury o nejistotě v měnové politice, manažerské literatury o rozhodovací analýze a existujících strategií pěti centrálních bank. Ponaučení vyplývající z těchto tří zdrojů jsou prezentována v samostatných kapitolách.

Klíčová slova: cílování inflace, nejistota, rozhodovací analýza, matice zisků (pay-off matrix)

Vydáno: duben 2003

Publikováno jako:  „Targeting Inflation under Uncertainty: Policy Makers’ Perspective", The ICFAI Journal of Monetary Economics, Vol. II, No. 3, str. 54-95,2004.

Ke stažení:  RPN č. 2/2003 (pdf, 570 kB)