Projection Model of the Czech National Bank

Jan Stráský

Tato publikace analyzuje výsledky měnověpolitických pravidel založených na prognóze inflace (inflation forecast-based, IFB) v rámci čtvrtletního projekčního modelu České národní banky. V jejím úvodu je popsán model a jeho parametrizace včetně varianční-kovarianční matice poruch používané v simulacích. Hlavní část publikace prezentuje výsledky vyhledávání jednoduchého pravidla IFB s optimalizovanými koeficienty na různých horizontech cílování v rozsáhlé datové mřížce. Navrhuje tři možnosti vylepšení: kratší horizont cílování, vyšší relativní váhu přiřazenou stabilizaci inflační mezery a nižší koeficient částečného přizpůsobení úrokových sazeb. Tyto výsledky podporuje analýza dopadu jednotlivých šoků na optimální koeficienty pravidla IFB. Poslední část publikace předkládá argumenty pro zahrnutí cíle stabilizace reálného devizového kurzu do ztrátové funkce tvůrců měnové politiky a opakuje vyhledávání v datové mřížce pro optimální pravidlo zohledňující termín zpětné vazby reálného devizového kurzu. Předchozí výsledky se výrazněji nezměnily, a tak docházíme k závěru, že stabilizační vlastnosti rozšířených pravidel jsou srovnatelné s původními optimalizovanými pravidly IFB.

Vydáno: prosinec 2005

Klíčová slova: devizové kurzy, cílování inflace, měnověpolitická pravidla, otevřená ekonomika

Ke stažení:  CNB RPN No. 5/2005 (pdf, 412 kB)