Třinácté zasedání Výboru pro finanční trh

Ve výboru pro finanční trh zasedl poprvé Petr Marsa

01. 04. 2010

Praha, 1. dubna 2010 – Ke svému třináctému jednání se včera v Praze sešel Výbor pro finanční trh (Výbor). Poprvé se zúčastnil Petr Marsa, zvolený Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny v r. 2009, který ve Výboru nahradil Václava Tomka. Paní Klára Hájková (Ministerstvo financí) se z jednání omluvila.

Hlavním diskusním bodem jednání byla prezentace věcného a srozumitelného souhrnu informací o hlavních aktivitách v oblasti dohledu nad finančním trhem ve 2. pololetí loňského roku. Členové Výboru se zaměřili především na otázku evropské regulace v souvislosti s vytvářením neúměrně přísných pravidel regulace trhu. Zástupci Ministerstva financí i ČNB vyjádřili společný názor, že požadovaná opatření na zvýšenou regulaci jsou neopodstatněná a mohou vést k vyšším nákladům pro spotřebitele. „Velmi oceňuji přístup ČNB k implementaci Solvency II do národní legislativy, taková forma spolupráce je smysluplná a věřím v její výsledek“, řekl Tomáš Síkora, předseda Výboru pro finanční trh a výkonný ředitel ČAP.

Členové Výboru byli v rámci zasedání seznámeni s výsledky kontrol ČNB v jednotlivých sektorech finančního trhu ČR. Další téma jednání představovala situace v sektoru penzijních fondů po loňské novele zákona o penzijním připojištění. Zmíněná novela se týká plnění nové informační povinnosti, poskytování pobídek a migrace účastníků penzijního připojištění. Výbor ocenil práci APF a ČNB na vytvoření souhrnu náležitostí informačního listu pro klienty penzijních fondů. Na prezentaci materiálu MF navázala diskuze, z níž vyplynulo, že dopady regulace nejsou v tuto chvíli objektivně vyhodnotitelné z důvodu krátkého časového odstupu od data zavedení pravidel regulace a z toho důvodu požádal Výbor o odložení jednání na podzim letošního roku, kdy budou již známy výsledky za první pololetí.

V další fázi zasedání seznámil Finanční arbitr České republiky členy Výboru s výsledky Výroční zprávy za rok 2009. Výbor ocenil zejména prokázanou efektivitu práce Finančního arbitra, jejímž důkazem je mj. i dvojnásobek vyřešených stížností oproti uplynulým letem a to při zachování stejných nákladů.

V závěrečné části Tomáš Síkora informoval členy Výboru o posledním vývoji jednání v Pracovní skupině Ministerstva financí ke sjednocení distribuce na finančním trhu. Zejména poukázal na nutnost principiálně prodiskutovat identifikované problémy a maximálně sjednotit postoj všech zástupců finančního trhu k nim. Výbor diskutoval též problematiku spojenou se Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a téma rozdílných rolí vázaných zástupců a investičních zprostředkovatelů.

Příští jednání Výboru se uskuteční v létě 2010. Termín i jednotlivé body programu jednání budou upřesněny.

Výbor pro finanční trh je poradním orgánem bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad finančním trhem. V souladu se zákonem o České národní bance projednává Výbor koncepční přístupy k dohledu nad finančním trhem, jeho právní rámec, významné nové trendy a věnuje se také systémovým otázkám finančního trhu a výkonu dohledu nad ním.

Bližší informace o tomto jednání Výboru pro finanční trh budou dostupné v zápise z jednání, který bude uveřejněn na internetových stránkách České národní banky v 52. týdnu.