Mimořádné jednání Výboru pro finanční trh - Tisková zpráva

26. 04. 2007

Dne 26. dubna 2007 se uskutečnilo mimořádné jednání Výboru pro finanční trh ("Výbor"), které svolal jeho předseda Jiří Rusnok z podnětu České asociace pojišťoven. Výbor se zabýval změnami daňových zákonů navrhovanými Ministerstvem financí, primárně jejich dopadem na pojišťovací sektor v České republice. Členové Výboru měli k dispozici vedle důvodové zprávy k navrhovaným novelám též stanoviska a připomínky k nim od České národní banky, České asociace pojišťoven a České bankovní asociace. Výbor též přizval k diskusi příslušné experty Ministerstva financí a České národní banky.

Výbor uvítal, že v mezidobí od svolání zasedání se uskutečnila jednání, která dospěla k vytvoření kompromisního návrhu změnového zákona, jenž by oproti původnímu návrhu měl mít méně negativní dopad do hospodářských výsledků a obezřetného podnikání pojišťoven. Většina členů Výboru (zástupci trhu a ČNB) se nicméně shodla na tom, že o konečné podobě vládního návrhu daňové úpravy je třeba dále jednat. Nadále totiž podle nich existuje obava, že navrhovaný daňový režim může významně narušit hospodaření některých menších pojišťoven. Většina členů Výboru dále nepovažuje za zcela vhodnou Ministerstvem financí zvolenou koncepci daňové uznatelnosti, resp. neuznatelnosti zajištění používaného pojišťovnami. Stejně tak se při projednávání dalších podnětů (zejm. podnět České bankovní asociace) shodla většina členů Výboru v tom, že ministerstvem financí zvolená daňová metodika ve vztahu k úvěrovému financování (tj. stropy v absolutních číslech) není vhodně zvolená. Výbor by považoval za nešťastné, kdyby nový daňový režim působil na úkor konkurenceschopnosti a rozvoje tuzemského finančního trhu.

Vedle toho Výbor pro finanční trh schválil změnu svého jednacího řádu, podle které napříště bude Výbor předem uveřejňovat na internetu program svého nadcházejícího jednání. Touto změnou chce Výbor zvýšit transparentnost a veřejnou odpovědnost svého jednání. I nadále bude na internetu uveřejňovat také zápisy z uskutečněných jednání.

Výbor pro finanční trh je sedmičlenný poradní orgán bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad finančním trhem složený ze tří reprezentantů finančního trhu, dvou zástupců Ministerstva financí, finančního arbitra a člena bankovní rady ČNB. V souladu se zákonem o České národní bance projednává koncepční přístupy k dohledu nad finančním trhem, jeho právní rámec, významné nové trendy a věnuje se také systémovým otázkám finančního trhu a výkonu dohledu nad ním. Výbor je oprávněn adresovat bankovní radě i Ministerstvu financí svá stanoviska a doporučení.