Vyplacení vkladů členům družstva UNIBON z Fondu pojištění vkladů

Česká národní banka v souladu s § 41d odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách v platném znění, uveřejňuje rozhodný den, tj. den kdy Fond pojištění vkladů obdržel oznámení České národní banky o neschopnosti družstva UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo „v likvidaci“ dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Tímto rozhodným dnem je 2. červenec 2012.

Fond pojištění vkladů nejpozději do 12 pracovních dnů od rozhodného dne stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad. Členové družstevní záložny budou o výše uvedeném informováni prostřednictvím webových stránek Fondu pojištění vkladů (www.fpv.cz) a webových stránek družstevní záložny (www.unibonsud.cz).