Upozornění na nepojištění vkladů členů družstevních záložen

07. 05. 2015

Česká národní banka v návaznosti na novelu1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech upozorňuje veřejnost, že na základní členské vklady a další členské vklady člena družstevní záložny (dále jen „členský vklad“) se nevztahuje pojištění pohledávek z vkladů. Za členský vklad tedy nenáleží v případě platební neschopnosti družstevní záložny náhrada z Fondu pojištění vkladů.

Od 1. 7. 2015 přitom nebude možné, aby souhrn vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou, které člen vložil do družstevní záložny 1. 7. 2015 nebo později, překročil desetinásobek souhrnu jeho splaceného členského vkladu.2

Pokud v období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2017 bude zvýšena jistina vkladu člena družstevní záložny nebo dojde k prodloužení jeho splatnosti, uplatní se na takovýto vklad pravidlo desetinásobku ode dne následujícího po dni, kdy ke zvýšení vkladu nebo k prodloužení jeho splatnosti došlo, přičemž nebude dále možné úročit souhrn vkladů člena převyšující desetinásobek souhrnu splaceného členského vkladu.

Podobně nebude od 1. 1. 2018 moci být úročen souhrn vkladů člena převyšující desetinásobek souhrnu splaceného členského vkladu v případě, kdy splacený členský vklad nepřesáhne 20 000 Kč nebo kdy dojde ke zvýšení jistiny nebo prodloužení splatnosti vkladu.

Nejpozději od 1. 1. 2018 bude dále členský vklad muset činit alespoň 1 000 Kč, v opačném případě členství v družstevní záložně zanikne.

Česká národní banka tedy doporučuje, aby stávající či budoucí členové družstevních záložen skutečnost, že se na členský vklad nevztahuje pojištění pohledávek z vkladů, vzali v potaz jak při svém rozhodování o uzavření smlouvy o vkladovém produktu, tak i při rozhodování o výši členského vkladu.


1 Zákon č. 333/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

2 Blíže viz. Informace pro veřejnost k Novele zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.