Upozornění na možné nekalé praktiky u smluv životního pojištění

Česká národní banka upozorňuje veřejnost na možné nekalé praktiky pojišťovacích zprostředkovatelů, které souvisejí s připravovanou změnou v daňovém režimu týkajícím se smluv životního pojištění.

V současné době prochází schvalovacím procesem novela zákona o daních z příjmů, která by měla nabýt účinnosti 1. 1. 2015 a která změní podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění u pojistných smluv životního pojištění. Jedná se o změnu jak ve vztahu k uplatnění daňového odpočtu poplatníkem zaplaceného pojistného, tak ve vztahu k příspěvkům zaměstnavatele na životní pojištění. Změny se dotknou smluv umožňujících průběžné mimořádné výběry finančních prostředků bez ukončení celé smlouvy, u kterých nově nebude možné zachovat daňové výhody.

ČNB již zaznamenala první praktiky zprostředkovatelů nabízejících kontroly pojistných smluv na soulad s připravovaným zákonem, které by mohly vést nikoliv k úpravě stávajících smluv, nýbrž k jejich, pro pojistníky nevýhodnému, ukončení a uzavření smluv nových, zatěžujících klienty opětovnými počátečními náklady.

Česká národní banka doporučuje, aby pojistníci věnovali zvýšenou pozornost veškerým návrhům, které jim budou pojišťovnami nebo pojišťovacími zprostředkovateli předkládány v souvislosti s legislativními změnami. Tyto změny mohou být pojišťovacími zprostředkovateli využity jako záminka k doporučení předčasného ukončení pojistných smluv pojistníků, které však nemusí být výhodné pro klienty, ale naopak může být motivováno pouze finančním zájmem zprostředkovatelů.

Z hlediska nové právní úpravy nebude nezbytné ukončovat stávající pojistné smlouvy, pokud pojistník bude mít zájem na zachování možnosti mimořádného výběru a bude si vědom pozbytí dosavadního nároku na daňové zvýhodnění. Pokud naopak bude preferovat zachování daňového zvýhodnění, bude se muset s pojišťovnou dohodnout na odpovídající změně jeho stávající pojistné smlouvy.

Doporučujeme, aby pojistníci v souvislosti se změnami svých smluv trvali na poskytnutí úplných a srozumitelných informací týkajících se odůvodnění a důsledků navrhovaných změn a postupovali obezřetně, zejména pokud jde o ukončování stávajících pojistných smluv a jejich nahrazování novými. V takovém případě by pojistníkovi mělo být z předložených informací zřejmé, z jakých konkrétních důvodů je toto ukončení navrhováno a jaké náklady tím pojistníkovi vzniknou. Předčasné ukončení smlouvy, zejména pokud jde o investiční životní pojištění, bývá často pro klienta nevýhodné.

V případě pochybností ohledně rozsahu či pravdivosti informací předkládaných ze strany pojišťovacích zprostředkovatelů se pojistníci mohou obrátit přímo na pojišťovny a požadovat doplnění či prověření poskytnutých informací, a to nejlépe v písemné formě.

Česká národní banka doporučuje, aby veškeré změny, včetně ukončení pojistných smluv, pojistníci podepisovali až po získání a vyhodnocení všech relevantních informací, pečlivém prostudování smluvních ujednání a související dokumentace a v neposlední řadě po zvážení, zda předkládané změny odpovídají jejich potřebám a očekávání. V této souvislosti je třeba též upozornit, že podle návrhu zákona je časový prostor na úpravu pojistných smluv až do 31. 3. 2015.