Informace pro veřejnost k oprávnění osob poskytovat služby na finančním trhu

Veřejnost se stále setkává s různými nabídkami, které inzerují či nabízejí přímo konkrétním osobám své služby a produkty, aniž by k této činnosti měly příslušné povolení. Účelem této informace je seznámit veřejnost s produkty a službami, které podléhají dohledu České národní banky (dále také „ČNB“), s osobami, které jsou oprávněny tyto produkty a služby poskytovat, a s riziky, která veřejnost podstupuje v případě, že se rozhodne využít nabídky služeb osob bez příslušného oprávnění.

Obsah:

1. Systém dohledu nad finančním trhem v ČR

2. Regulace a dohled v jednotlivých oblastech poskytování finančních služeb

2.1. Přijímání vkladů od veřejnosti
2.2. Výkon směnárenské činnosti
2.3. Investiční služby
2.4. Služby kolektivního investování
2.5. Poskytování pojišťovacích služeb
2.6. Poskytování důchodového spoření, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění
2.7. Přijímání vkladů družstevními záložnami

3. Rizika služeb a produktů nabízených osobami bez oprávnění

4. Doporučený postup


1. Systém dohledu nad finančním trhem v ČR

Česká národní banka vykonává dohled nad činností

 • bank, poboček zahraničních bank a družstevních záložen,
 • obchodníků s cennými papíry a investičních zprostředkovatelů,
 • investičních společností a investičních fondů,
 • penzijních společností a fondů obhospodařovaných penzijními společnostmi (s výjimkou poskytování státního příspěvku),
 • pojišťoven a zajišťoven,
 • pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí,
 • směnáren (provozovatelů směnárenské činnosti),
 • platebních institucí a poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu,
 • institucí elektronických peněz a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu.

Českou národní banku můžete kontaktovat prostřednictvím webové stránky ČNB „Kontakty“. Podrobné informace o působnosti a činnosti České národní banky v oblasti dohledu najdete na http://www.cnb.cz, část Dohled nad finančním trhem.

2. Regulace a dohled v jednotlivých oblastech poskytování finančních služeb

Následující část poskytuje přehled o právní úpravě, systému licencování a způsobu zajištění u jednotlivých druhů finančních služeb. V přehledu jsou uvedeny následující druhy finančních služeb: 

2.1. Přijímání vkladů od veřejnosti

Přijímání vkladů od veřejnosti je upraveno zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách (externí odkaz), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“). Pro účely zákona o bankách se rozumí vkladem peněžní prostředky svěřené bance, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu.

Zákon o bankách výslovně stanoví, že bez bankovní licence nesmí nikdo přijímat vklady od veřejnosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Je tomu tak proto, že nakládání s takto získanými zdroji vyžaduje v zájmu vkladatelů specifickou formu regulace a dohledu - v tomto případě dohledu ČNB. Seznam bank a poboček zahraničních bank, působících na území České republiky, vede ČNB. Seznam je uveřejněn na webové stránce ČNB v aplikaci Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů.

Vklady uložené u bank jsou v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o bankách pojištěny u Fondu pojištění vkladů, jehož webová stránka je http://www.fpv.cz

2.2. Výkon směnárenské činnosti

Výkon směnárenské činnosti je upraven zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti (pdf, 166 kB) a dalšími právními předpisy a podzákonnými normami.

Směnárenskou činností je soustavná činnost provozovaná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, která spočívá ve směně bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu.

Směnárenskou činnost mohou provozovat pouze banky, zahraniční banky, zahraniční finanční instituce za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank, spořitelní a úvěrní družstva za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spořitelních a úvěrních družstev, směnárníci a ČNB. Podmínkou výkonu směnárenské činnosti směnárníkem je udělení povolení k činnosti směnárníka Českou národní bankou.

ČNB vykonává dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona o směnárenské činnosti a dalších právních předpisů u osob, které jsou oprávněny provozovat směnárenskou činnost. Jde zejména o kontrolu povinností týkajících se podmínek výkonu směnárenské činnosti v předem oznámené provozovně, požadavků na uveřejňování kurzovního lístku, poskytování informací před provedením směnárenského obchodu, vydávání dokladů o provedeném obchodu a plnění informačních povinností vůči ČNB.

ČNB vede Seznam směnárníků, který je uveřejněn na webové stránce ČNB v aplikaci Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu

2.3. Investiční služby

Poskytování investičních služeb upravuje zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (externí odkaz) (dále jen „ZPKT“). Investičními službami se podle tohoto zákona rozumí zprostředkování obchodů s akciemi, dluhopisy, podílovými listy, deriváty a podobnými nástroji, správa portfolia cenných papírů nebo derivátů, obchodování s těmito nástroji např. formou systematických odkupů od veřejnosti a další vymezené činnosti.

Poskytovat investiční služby může pouze právnická osoba - obchodník s cennými papíry, která má povolení České národní banky (dříve Komise pro cenné papíry). Cílem je, aby povolení k činnosti získaly pouze firmy, které splňují náročné požadavky na odbornost, disponují adekvátním organizačním a technickým zázemím a také přiměřeným kapitálovým vybavením.

Vybrané jednodušší činnosti mohou na základě registrace u ČNB vykonávat i investiční zprostředkovatelé, které je třeba odlišovat od obchodníků s cennými papíry. Tyto osoby jsou oprávněny poskytovat pouze investiční službu spočívající v přijímání a předávání pokynů k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů (např. akcií nebo podílových listů), a to výhradně ve vztahu k osobě oprávněné poskytovat služby na území České republiky (obchodník s cennými papíry, investiční společnost, investiční fond, banka, a některé zahraniční osoby). Osoby s registrací nesmějí od zákazníků přijímat ani peníze na nákup cenných papírů, ani nesmějí přijímat samotné cenné papíry, např. za účelem jejich prodeje.

Na svých webových stránkách v aplikaci Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů Česká národní banka uveřejňuje seznam všech licencovaných osob, které poskytují či zprostředkovávají investiční služby, tj. všech obchodníků s cennými papíry a osob s registrací České národní banky.

Na počátku roku 2001 byl v České republice vytvořen kompenzační systém pro zákazníky obchodníků s cennými papíry - Garanční fond obchodníků s cennými papíry (http://www.gfo.cz), který vyplácí náhradu v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o cenných papírech. 

2.4. Služby kolektivního investování

Poskytování služeb kolektivního investování upravuje zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (externí odkaz), ve znění pozdějších předpisů, a další právní předpisy. Kolektivním investováním se rozumí podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od veřejnosti za účelem jejich společného investování nebo investování takto nabytých peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí, má-li být návratnost investice nebo zisk investora byť jen částečně závislý na hodnotě nebo výnosu majetku, do kterého byly peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci investovány.

Investiční společnosti a samosprávné investiční fondy jsou akciové společnosti, které nabízejí služby v oblasti kolektivního investování na základě povolení České národní banky. Investiční společnost zřizuje a obhospodařuje podílové fondy, které nejsou právnickou osobou nebo akciové společnosti. Majetek v podílových fondech shromažďují investiční společnosti na základě vydávání podílových listů. Majetek v akciových společnostech jsou shromažďovány na základě vydávání akcií. Seznam všech licencovaných investičních společností a investičních fondů je uveřejněn na webových stránkách ČNB v aplikaci Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů

2.5. Poskytování pojišťovacích služeb

Podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a dohled nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti vykonávaný Českou národní bankou upravuje zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (externí odkaz), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pojišťovnictví“).

Pojišťovací nebo zajišťovací činnost a činnosti s nimi související mohou být na území České republiky provozovány tuzemskou pojišťovnou či zajišťovnou, pojišťovnou z jiného členského státu nebo pojišťovnou ze třetího státu pouze v souladu se zákonem o pojišťovnictví, poté co bylo uvedeným pojišťovnám či zajišťovnám Českou národní bankou uděleno povolení, či poté co byla pojišťovna z jiného členského státu orgánem dohledu notifikována.

Podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí upravuje zákon č. 38/2004 Sb. (externí odkaz), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích“). Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích obsahuje zejména kategorizaci pojišťovacích zprostředkovatelů, stanoví jejich základní charakteristiku i předpoklady pro výkon jejich činnosti, zřizuje registr pojišťovacích zprostředkovatelů, upravuje výkon dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů.

Seznam pojišťoven a zajišťoven oprávněných podnikat na území České republiky a seznam registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí je uveřejněn na webových stránkách ČNB v aplikaci Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů. Prostřednictvím těchto stránek je možný i přístup do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

2.6. Poskytování důchodového spoření, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění

Důchodové spoření upravuje zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření (externí odkaz), ve znění pozdějších předpisů. „Důchodové spoření“ je shromažďování a umisťování prostředků účastníka důchodového spoření (dále jen „účastník důchodového spoření“) do důchodových fondů obhospodařovaných penzijní společností a převod prostředků účastníka důchodového spoření.

Doplňkové penzijní spoření upravuje zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (externí odkaz), ve znění pozdějších předpisů. „Doplňkové penzijní“ spoření je shromažďování a umísťování příspěvků účastníka doplňkového penzijního spoření (dále jen „účastník doplňkového penzijního spoření“), příspěvků placených za účastníka doplňkového penzijního spoření jeho zaměstnavatelem a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem účastníka doplňkového penzijního spoření ve stáří nebo invaliditě.

Poskytování penzijního připojištění upravuje zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem (externí odkaz) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o penzijním připojištění“). „Penzijním připojištěním“ se rozumí shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a prostředků, které stát poskytne ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.

Poskytování důchodového spoření, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění nesmějí vykonávat jiné osoby než penzijní společnosti, a to prostřednictvím důchodového fondu, účastnického fondu nebo transformovaného fondu. Ke vzniku a činnosti penzijní společnosti je třeba povolení ČNB.

Seznam všech penzijních společností, kterým bylo uděleno povolení a důchodových fondů, účastnických fondů a transformovaných fondů je uveřejněn na webových stránkách ČNB v aplikaci Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů.

K zprostředkování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření je oprávněn pouze obchodník s cennými papíry, který má podle ZPKT povolení k poskytování investičních služeb přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry, investiční zprostředkovatel, vázaný zástupce investičního zprostředkovatele, penzijní společnost nebo vázaný zástupce penzijní společnosti.

U investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry nebo vázaného zástupce penzijní společnosti je nutná registrace ČNB. Seznam investičních zprostředkovatelů, vázaných zástupců investičních zprostředkovatelů, vázaných zástupců obchodníků s cennými papíry a vázaných zástupců penzijních společností je uveřejněn na webových stránkách ČNB v aplikaci Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů

2.7. Přijímání vkladů družstevními záložnami

Provádění finančních činností družstevními záložnami je upraveno zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech (externí odkaz), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“).

Družstevní záložny jsou oprávněny vykonávat finanční činnosti stanovené zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech a v rozsahu povolení působit jako družstevní záložna, uděleného Českou národní bankou (dříve Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami, dále jen „Úřad“).

Seznam družstevních záložen, které mají povolení působit jako družstevní záložna, vede Česká národní banka a je uveřejněn na webové stránce v aplikaci Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů.

Vklady uložené u spořitelních a úvěrních družstev jsou v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech pojištěny. Od 1. 4. 2006 jsou vklady družstevních záložen pojištěny v rámci Fondu pojištění vkladů, jehož webová stránka je http://www.fpv.cz.

Datem vstupu do Evropské unie (1. 5. 2004) vznikla licencovaným osobám z ostatních členských zemí možnost nabízet finanční služby v České republice. Osoby ze zemí EU mohou v tuzemsku působit na základě tzv. „Jednotného evropského pasu“ (jednotné evropské licence). Osoby oprávněné nabízet služby na základě této jednotné licence jsou uvedeny v příslušných seznamech vedených Českou národní bankou. 

3. Rizika služeb a produktů nabízených osobami bez oprávnění

V případě, že využijete nabídky služeb nebo produktů od osob, které nejsou oprávněny k jejich poskytování, potom

 • se dostáváte do obchodních vztahů s osobami, které nejsou vázány pravidly obezřetného chování, odborné péče ve vztahu ke klientům a tedy ani povinností starat se řádně o svěřené finanční prostředky,
 • pokud tato osoba není schopna dostát svým finančním závazkům, nevzniká za ztrátu svěřených finančních prostředků nárok na odškodnění z příslušných garančních fondů, který by bylo možno u legálně poskytovaných služeb či produktů v zákonem stanovených případech uplatnit,
 • pravděpodobnost rizika ztráty finančních prostředků svěřených neoprávněné osobě a obtížnost jejich zpětného získání je několikanásobně vyšší než při realizaci obdobných obchodů s osobami, které jsou k této činnosti oprávněny.

Svěřujete-li tedy své peněžní prostředky osobám, které nejsou oprávněny finanční služby či produkty poskytovat, vystavujete se vysokému riziku ztráty svých finančních prostředků. 

4. Doporučený postup

Osloví-li vás nějaká osoba, která se Vám snaží nabídnout možnost uložení, správy či investování peněžních prostředků, doporučujeme řídit se níže uvedeným postupem:

 • Nezasílejte nikomu své peníze a nesdělujte své osobní údaje (zejména čísla bankovních účtů) dříve, než si ověříte všechny potřebné údaje o osobě nabízející finanční službu či produkt.
 • Ověřte si, že nabízející osoba nebo firma má příslušné povolení. Seznamy takových osob a firem vede Česká národní banka. Pokud zjistíte, že není uvedena v žádném ze seznamů oprávněných osob, doporučujeme na téma "uložení, investování či obchodování peněžních prostředků" s touto osobou nejednat!
 • Při telefonickém kontaktu si zjistěte co nejvíce údajů o osobě, která Vás oslovila. Osoba, která pracuje pro seriózní licencovanou firmu, se nebude zdráhat udat své plné jméno, telefonický kontakt na pevnou linku, faxové číslo a e-mail, plný název a adresu firmy. Existenci takové firmy potom můžete snadno ověřit z telefonního seznamu a obchodního rejstříku, který je publikován na internetu.

  Obraťte se na příslušnou instituci se stížností okamžitě, zjistíte-li, že osoba nabízející investiční službu či produkt není uvedena na žádném ze seznamů licencovaných osob.

  Ve stížnosti je potřeba sdělit alespoň některé z níže uvedených údajů:
  • jméno a adresu společnosti, která vás oslovila;
  • jméno osoby, která vás oslovila;
  • datum, kdy jste byli osloveni;
  • k předání jaké peněžní částky jste byli vyzváni, případně jakou částku jste jí již předali, kdy a kam jste peníze zaslali, či měli zaslat (číslo účtu, název banky apod.);
  • zdali osoba, která vás oslovila, odkazovala na jinou osobu a jakou;
  • jaké dokumenty (propagační materiály či návrhy smluv) jste obdrželi.

Všechny uvedené informace zašlete písemně poštou na adresu Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 nebo prostřednictvím formuláře podání dotazu, podnětu, upozornění elektronickou formou.

27. července 2015