Upozornění pro veřejnost na důležitost zdravotních dotazníků při uzavírání či změně pojistné smlouvy

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) v souvislosti s dohledovou činností zjistila, že zájemci o pojištění, pojistníci nebo pojištění mnohdy nevěnují dostatečnou pozornost vyplňování zdravotních dotazníků, které jsou jim předkládány před uzavřením pojistné smlouvy či v souvislosti s její změnou, a ve svých odpovědích na položené písemné dotazy týkající se zdravotního stavu uvádějí údaje, u kterých může být indikována jejich nepravdivost či neúplnost.

V této souvislosti ČNB upozorňuje, že nepravdivé či neúplné zodpovězení písemných dotazů pojišťovny, tedy i ve zdravotním dotazníku, může mít pro pojistníky a pojištěné závažné důsledky. V případě, že pojišťovna předloží zájemci o pojištění při jednání o uzavření pojistné smlouvy a pojistníkovi či pojištěnému při jednání o změnách pojistné smlouvy písemné dotazy na skutečnosti, které mají význam pro rozhodnutí pojišťovny, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek, jsou dotazované osoby povinny tyto dotazy odpovědět pravdivě a úplně (dále jen „povinnost k pravdivým sdělením“). Povinnost k pravdivým sdělením se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic podstatného.1 K tomu je nezbytné poznamenat, že údaje o zdravotním stavu může pojišťovna požadovat pouze se souhlasem pojištěného, který bývá zpravidla obsažen v návrhu pojistné smlouvy.

V důsledku porušení povinnosti k pravdivým sdělením má pojišťovna možnost za předpokladu splnění zákonných podmínek odmítnout pojistné plnění (§ 2809 občanského zákoníku2 nebo odstoupit od pojistné smlouvy (§ 2808 občanského zákoníku3). V obou případech pak pojištění zaniká. Dále má pojišťovna možnost snížit pojistné plnění (§ 2800 občanského zákoníku4). ČNB rovněž upozorňuje na možné trestněprávní důsledky poskytnutí nepravdivých informací při uzavírání pojistné smlouvy.5

ČNB proto doporučuje zájemcům o pojištění, pojistníkům a pojištěným, aby si písemné dotazy pojišťovny týkající se zdravotního stavu důkladně přečetli, ujistili se, zda rozumí jejich obsahu, k jejich zodpovězení přistupovali s maximální pečlivostí a případně si údaje o svém zdravotním stavu ověřili u svého ošetřujícího lékaře. V případě jakýchkoli nejasností či nesrozumitelnosti textu, zejména z hlediska rozsahu požadovaných informací, mají zájemci o pojištění, pojistníci a pojištěné osoby možnost ještě před podpisem pojistné smlouvy či její změnou požádat pojišťovacího zprostředkovatele nebo pojišťovnu o náležité vysvětlení. ČNB doporučuje, aby takové dotazy byly zaslány v písemné formě a následně spolu s poskytnutými odpověďmi uchovány. Tyto dotazy a příslušné odpovědi mohou být rovněž uvedeny v záznamu o požadavcích a potřebách klienta, který je pojišťovací zprostředkovatel povinen vyhotovit před uzavřením pojistné smlouvy, a jehož písemné vyhotovení (nebo vyhotovení zachycené na nosiči dat) by měl zájemce o pojištění, pojistník či pojištěný uchovat.


1 Viz ustanovení § 2788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

2 Pojišťovna může pojistné plnění odmítnout, pokud jsou současně splněny tyto podmínky:

  •  příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se pojišťovna dozvěděla až po vzniku pojistné události,
  •  tuto skutečnost pojišťovna nemohla zjistit při sjednávání pojištění (nebo jeho změně) v důsledku zaviněného porušení povinnosti k pravdivým sdělením,
  • pojišťovna by při znalosti této skutečnosti při uzavírání pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřela nebo by ji uzavřela za jiných podmínek.

Pojištění v takovém případě zaniká dnem odmítnutí plnění.

3 Pojišťovna má možnost od pojistné smlouvy odstoupit, pokud pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti porušil povinnost k pravdivým sdělením, a to za předpokladu, že pojišťovna prokáže, že by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřela. Toto právo zaniká, nevyužije-li jej pojišťovna do dvou měsíců ode dne, kdy zjistila nebo musela zjistit porušení povinnosti. V důsledku odstoupení od smlouvy se na pojištění hledí jako by nikdy nevzniklo a dochází tak ke ztrátě krytí od počátku pojištění. K tomu více viz Informace pro veřejnost ohledně odstoupení od pojistné smlouvy podle občanského zákoníku - Česká národní banka

4 Pokud byla porušena povinnost k pravdivým sdělením a v důsledku toho bylo při uzavření pojistné smlouvy nebo její změně ujednáno nižší pojistné, je pojišťovna oprávněna snížit v případě pojistné události pojistné plnění o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržela, k pojistnému, které měla obdržet. V případě porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo (včetně povinnosti k pravdivým sdělením), může pojišťovna rovněž pojistné plnění poměrně snížit, pokud toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, a to úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah povinnosti pojišťovny plnit.

5 K tomu více viz Upozornění pro veřejnost k možnosti naplnění skutkové podstaty trestného činu pojistného podvodu podle ustanovení § 210 trestního zákoníku v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy - Česká národní banka