Rozhodnutí NBS o správním deliktu pojišťovny NOVIS, zrušení předběžného opatření ze dne 23. 9. 2020

Česká národní banka oznamuje, že dne 19. 4. 2021 vydala Národní banka Slovenska, jakožto příslušný orgán dohledu, rozhodnutí v sankčním řízení, kterým konstatovala, že se slovenská pojišťovna NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. dopustila správního deliktu tím, že porušila svou povinnost postupovat obezřetně, když investovala pojistné přijaté od klientů v nižším rozsahu, než se zavázala v pojistných smlouvách investičního životního pojištění uzavřených na Slovensku i v jiných zemích, v nichž pojišťovna působí.

Národní banka Slovenska uložila pojišťovně v této souvislosti mimo jiné nápravné opatření spočívající v povinnosti investovat přijaté pojistné minimálně ve výši a způsobem souladným s uzavřenými pojistnými smlouvami, pojistnými podmínkami a statuty vnitřních pojistných fondů.

Rozhodnutí je předběžně vykonatelné, tedy případné podání opravného prostředku ze strany pojišťovny nemá vliv na uloženou povinnost.

Národní banka Slovenska bude postupně uveřejňovat další rozhodnutím uložené povinnosti pojišťovně v návaznosti na postupný náběh jejich vykonatelnosti.

Rozhodnutí ruší a nahrazuje předběžné opatření vydané Národní bankou Slovenska na počátku sankčního řízení, o kterém Česká národní banka informovala veřejnost upozorněním ze dne 23. 9. 2020.  

Bližší informace k vydanému rozhodnutí lze nalézt v tiskové zprávě Národní banky Slovenska (externí odkaz) ze dne 27. 4. 2021, případně je možné obrátit se s dotazem přímo na Národní banku Slovenska na adrese:

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 BRATISLAVA
Slovensko

Rozhodnutí se v aktuálně platném rozsahu vztahuje také na činnost pojišťovny provozovanou prostřednictvím její pobočky NOVIS Pojišťovna, odštěpný závod Česká republika, na území ČR. Česká národní banka dohlíží na činnost pobočky pojišťovny na území ČR v rámci svých kompetencí.