Upozornění k podávání žádostí a oznámení podle zákona o spotřebitelském úvěru

24. 11. 2016

Dne 1. 12. 2016 nabude účinnost nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ zákon“). Na základě zákona bude možné podávat žádosti o povolení k činnosti podle zákona, a to žádost o

  • povolení k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru podle § 11 zákona,
  • povolení k činnosti samostatného zprostředkovatele podle § 19 zákona a
  • udělení akreditace podle § 64 zákona. 

Výše uvedené žádosti lze podat pouze elektronicky, tj. prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky (aplikace REGIS), případně prostřednictvím systému datových schránek nebo emailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem. K žádostem podaným jinou formou Česká národní banka nepřihlíží.

Žádost lze podat až ode dne účinnosti zákona, dříve podanou „žádost“ Česká národní banka odloží podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. 12. 2016 bude rovněž možné podávat

  • oznámení vázaného zástupce podle § 30 zákona a
  • oznámení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle § 40 zákona.

Oznámení může podávat pouze zastoupený ve smyslu § 3 odst. 1 písm. f) zákona, tj. osoba, s níž má vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru uzavřenou smlouvu (v písemné formě), na jejímž základě zprostředkovává (vázaný) spotřebitelský úvěr, a která již je držitelem příslušného oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru ve smyslu § 7 zákona, tj. osobou, která je již držitelem oprávnění podle jiného právního předpisu (např. banky nebo spořitelní a úvěrní družstva), a v případě vázaného zástupce také samostatný zprostředkovatel. Podle § 172 zákona dále platí, že Česká národní banka zapíše do registru vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru oznámeného také osobou, která byla oprávněna poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, pokud požádala o udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7 ve lhůtě podle § 169 odst. 1 zákona, nebo samostatného zprostředkovatele ve lhůtě podle § 170 odst. 1 nebo § 171 odst. 1 zákona (tj. do 1. 3. 2017 včetně). 

Podle § 30 odst. 2 a § 40 odst. 2 zákona lze oznámení vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, na rozdíl od ostatních výše uvedených žádostí, podat pouze prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů, tj. výše uvedené aplikace REGIS. Pro podání oznámení prostřednictvím této aplikace je nutné, aby oznamovatel byl v tomto systému zaevidován v seznamu možných zastoupených. Výše uvedení držitelé oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru podle jiného právního předpisu budou v tomto seznamu evidováni od 1. 12. 2016. Osoby, které podají žádost o oprávnění k činnosti v přechodném období, budou pro účely oznámení ve smyslu § 172 zákona do seznamu zastoupených zaevidovány následující den poté, co bude jejich žádost zanesena do systému REGIS, a to v 01:00. Do systému REGIS bude možné zapsat: 

  • žádosti, které budou úspěšně podány prostřednictvím aplikace REGIS, a to během provozní doby aplikace REGIS, která je nepřetržitá, s výjimkou pravidelné technické odstávky vždy od soboty 12:00 do neděle 22:00; příjem žádostí a oznámení podle zákona o spotřebitelském úvěru bude zahájen dne 1. 12. 2016 od 8:00, nebo
  • žádosti, které budou podány elektronicky jiným způsobem než prostřednictvím aplikace REGIS. V tomto případě je však nutné provést zápis do této aplikace ručně pracovníky České národní banky. K tomu je nezbytné, aby údaje v žádosti byly přesné a umožňovaly identifikaci žadatele v základním registru. Současně je potřeba vzít v úvahu pracovní dobu podatelny a pracovníků, kteří budou žádosti ručně zpracovávat. Žádosti doručené po 13:00 bude možné do aplikace REGIS zapsat nejdříve následující pracovní den. Pokud jde o dříve podané žádosti, upozorňujeme, že jejich zapsání do systému bude záviset na počtu doručených žádostí, přičemž žádosti budou do systému zapisovány dle pořadí, v jakém budou doručeny, a s ohledem na možnosti systému.  

Česká národní banka současně upozorňuje, že k využívání aplikace REGIS je nutné mít zřízen uznávaný elektronický podpis a nainstalovat podpůrné soubory, které jsou dostupné, spolu s návodem a odpověďmi na často kladené dotazy, na internetové stránce www.cnb.cz/cnb/regis. Pro účely nastavení přístupu lze využít testovací prostředí, dostupné na internetové adrese:
http://oam.cnb.cz/registtextdad/REGISEXT.www_forms.uvod?p_lan=CS

Další informace týkající se žádostí a oznámení podle zákona lze nalézt na adrese:
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni-podle-zakona-o-spotrebitelskem-uveru/#

Právní předpisy a metodické a výkladové materiály jsou k dispozici na internetových stránkách:
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/ochrana-spotrebitele-a-spotrebitelsky-uver/