Povolení k činnosti směnárníka a oznámení směnárenských provozoven podle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti

Úvod

Dne 1. 11. 2013 nabyl účinnost nový zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti (dále jen „zákon“), který ve vztahu ke směnárenské činnosti nahradil dosud platnou právní úpravu v zákoně č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „devizový zákon“) a prováděcí vyhlášce č. 376/2009 Sb., o směnárenské činnosti. K provedení některých ustanovení zákona vydala Česká národní banka (dále jen „ČNB“) podle § 26 zákona vyhlášku č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnosti (dále jen „vyhláška“).1) Tyto právní předpisy jsou dostupné na internetové stránce ČNB, věnované právním předpisům.

ČNB informuje o způsobu registrace ke směnárenské činnosti a zápisu směnárenských provozoven podle nové právní úpravy.

Provozovat směnárenskou činnost podle zákona jsou oprávněny subjekty vymezené v § 3 zákona:

  1. banka, zahraniční banka a zahraniční finanční instituce za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank,2)
  2. spořitelní a úvěrní družstva za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spořitelních a úvěrních družstev,3)
  3. směnárníci (§ 4 zákona),
  4. Česká národní banka. 4)

Podle přechodného ustanovení § 27 bodu 1 zákona platí, že devizové místo, které bylo registrováno ke směnárenské činnosti podle dosavadní úpravy, se považuje za směnárníka podle nového zákona. Žádost není nutné podávat opětovně.
Podle § 27 bodu 2 zákona se provozovny evidované podle devizového zákona považují za provozovny podle nového zákona. Postup pro udělení povolení k činnosti směnárníka a postup týkající se oznámení provozoven po 1. 11. 2013, jakož i postup pro zápis dosud neevidovaných provozoven je popsán níže. Již evidované provozovny není nutné oznamovat opětovně.

Udělení povolení k činnosti směnárníka podle nové úpravy

Podmínky pro získání povolení pro subjekty uvedené v § 3 písm. a) a b) zákona upravují zvláštní zákony. Podmínky a postup pro získání povolení k činnosti směnárníka stanoví zákon v § 6 a § 7. Podle ustanovení § 6 odst. 6 zákona lze žádost o udělení povolení k činnosti směnárníka podat pouze elektronicky. Náležitosti žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro udělení povolení, její formu a způsob podání stanoví vyhláška (viz dále Informační systém REGIS).

Oznamování provozoven

Podle ustanovení § 10 zákona je provozovatel směnárenské činnosti povinen oznámit ČNB provozovny, v nichž je směnárenská činnost provozována. ČNB upozorňuje, že oproti předchozí právní úpravě platí povinnost oznamovat směnárenské provozovny i pro subjekty uvedené v § 3 písm. a) a b) zákona. Podle § 10 odst. 4 zákona je provozovatel směnárenské činnosti povinen oznámit ČNB, kde bude jeho provozovna umístěna, alespoň 3 pracovní dny před dnem, ve kterém v ní začne provozovat směnárenskou činnost. Provozovatel je rovněž povinen oznámit ČNB bez zbytečného odkladu změnu údajů týkajících se provozovny. Náležitosti oznámení, jeho formu a způsob podání stanoví podle § 10 odst. 5 vyhláška (viz dále Informační systém REGIS).

Informační systém REGIS

Způsob podání žádosti o povolení k činnosti směnárníka a oznámení provozovny je upraven v ustanovení § 7 vyhlášky, které předvídá pouze elektronickou formu, a to pouze prostřednictvím internetové aplikace ČNB pro registraci subjektů. Pro tyto účely bude ČNB využívat informační systém REGIS, který je dostupný na internetových stránkách ČNB: http//www.cnb.cz/cnb/regis, kde lze rovněž nalézt podrobnější informace o podání žádosti prostřednictvím tohoto systému. Podávání žádostí, jakož i oznámení provozoven prostřednictvím informačního systému REGIS bylo zahájeno ode dne účinnosti zákona, tj. od 1. 11. 2013. Po tomto datu již není možné podat žádost na formuláři podle předchozí právní úpravy a není možné žádost podat jiným způsobem (tj. listině, datovou schránkou, apod.). ČNB upozorňuje všechny dotčené subjekty, že pro podání žádosti nebo oznámení prostřednictvím informačního systému REGIS je nezbytné získat uznávaný elektronický podpis. Seznam poskytovatelů je dostupný na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Oznámení provozoven, které dosud nebyly evidovány

Zákon v přechodném ustanovení § 27 bodu 2 stanovil provozovatelům, kteří začali provozovat směnárenskou činnost v provozovně přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, splnit ohledně této provozovny oznamovací povinnost podle § 10 odst. 4 téhož zákona do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 1. 12. 2013, ledaže se jedná o provozovnu, která byla evidována ČNB podle § 3h devizového zákona.

Tato povinnost dopadá pouze na subjekty podle § 3 písm. a) a b) zákona, tj. banky, pobočky zahraničních bank a družstevní záložny, netýká se směnárníků. ČNB připravila postup pro jednorázové oznámení všech provozoven. Seznam všech provozoven je nutné zaslat ve formátu xml, který je možné vytvořit pomocí souboru MS Excel, který je dostupný na internetových stránkách ČNB věnovaných povolovacímu a schvalovacímu řízení (pokyny k vyplnění jsou obsaženy v tomto souboru) nebo přímo pomocí dokumentu se schématem struktury ve formátu xsd, který je rovněž dostupný na výše uvedené internetové adrese. Výsledný soubor se zasílá na adresu registrace.subjektu@cnb.cz, a to zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

V této souvislosti upozorňujeme, že ČNB je povinna evidovat adresy provozoven v návaznosti na Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Adresy v zaslaném seznamu proto musí odpovídat adrese vedené v RÚIAN. V případě, že budou adresy zadány v nesprávném formátu, bude nezbytné seznam dotčených provozoven na základě upozornění ČNB zaslat opětovně. Před odesláním seznamu provozoven proto doporučujeme správnost adres ověřit pomocí veřejného dálkového přístupu: http://vdp.cuzk.cz/.

Seznam dosud neevidovaných provozoven je možné zaslat již před účinností zákona, počínaje 1. 10. 2013. S ohledem na výše uvedené lhůty a nutnost odstranit případné nesprávnosti v adresách doporučujeme zaslat seznam bez zbytečného odkladu.

Kontaktní údaje

V případě technických dotazů týkajících se systému REGIS a registrace provozoven prosím kontaktujte ČNB na adrese registrace.subjektu@cnb.cz.

Odborné regulatorní dotazy týkající se výkladu zákona prosím podávejte pomocí formuláře pro kvalifikované dotazy.


1) Datum uveřejnění vyhlášky ve Sbírce zákonů je 4. 10. 2013.
2) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.
4) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.