Metodika k dohledovému výkaznictví pro banky, DZ a OCP podle nařízení EU a národních požadavků (EBA20180301)

Dne 16. 1. 2018 byla zplatněna a zveřejněna v SDNS metodika výkaznictví EBA20180301 podle jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR) a předpisy jej provádějícími.

V rámci finálního návrhu ITS EBA pro FINREP podle IFRS 9 (schváleného EK 29.6.2017, publikovaného v OJ 17.8.2017 jako Prováděcí nařízení (EU) 2017/1443) (externí odkaz) a finálního návrhu ITS EBA pro COREP a ostatní části JRR EBA (schváleného EK 9.11.2017 a publikovaného v OJ 6.12.2017 jako Prováděcí nařízení (EU) 2017/2114) (externí odkaz) a DPM metodiky EBA verze 2.7 (externí odkaz) dochází v metodice dohledového výkaznictví pro banky, DZ a OCP k dalším změnám a úpravám metodiky pro data k 31. 3. 2018, než které byly již zapracovány v metodice EBA20180101.

Změny v dodatečných monitorovacích nástrojích pro likviditu (AMM) pro data od 31. 3. 2018

V MtS-ISL-SUD-SDNS byly vyprojektovány ve stávajících datových souborech AMKIFE10 a AMSIFE10 - Dodatečné monitorovací nástroje pro likviditu, nové datové oblasti AMK/AMS10_01, 011, 02, 021, 03, 031, 04, 041, 05, 051, 06, 061, 07, 071, 08 a 081 (celkem 16 DO) v souvislosti s implementací nového výkazu EBA o smluvní splatnosti (Maturity Ladder template) podle nového znění přílohy XXII a XXIII ITS (viz Prováděcí nařízení (EU) 2017/2114 (externí odkaz)), v souladu s Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 61/2015 (DA). Jedná se o implementaci rozsáhlého výkazu o smluvní splatnosti (130 řádků a 22 sloupců), za všechny měny celkem v CZK a odděleně za významné měny včetně CZK (v denominované měně).

V rámci dalších změn ve výkazech AMM bylo provedeno několik úprav a upřesnění ve stávajících datových oblastech podle schváleného a publikovaného znění příloh XVIII až XXI ITS (viz Prováděcí nařízení (EU) 2017/2114 (externí odkaz)), zejména na základě publikovaných finálních odpovědí procedury EBA Q/A. Jedná se o úpravu struktur stávajících tabulek, úpravu názvů datových oblastí, informačních prvků a položek číselníků. Dále se mění i zásady přiřazení do časových pásem, závazky se nahrazují pojmem financování apod.
Přehled významných změn:

  • změna ve struktuře datové oblasti AMK/AMS10_31, 311 a 32. Byly vypuštěny 4 stávající řádky a vloženy 2 nové řádky.
  • změna ve struktuře datové oblasti AMK/AMS10_52. Byl vypuštěn sl. 4 – Průměrná doba netto částek.
  • v datové oblasti AMK/AMS10_21 a 211 byla pro informační prvek IP AMM0147 - upravena doména Z_TYPPROD21 z číselníku BA0645 (Typy produktů pro AMM) pro vykazování typu produktu. Byly vypuštěny stávající a vloženy nové položky číselníku BA0645.

 

Dochází rovněž k dodatečným úpravám v ostatních stávajících výkazech v rámci průběžné implementace technických změn a menších úprav ve stávajících výkazech a validation rules podle návrhu EBA, které identifikovala EBA zejména na základě finálních odpovědi systému Q/A, a které byly promítnuty do metodiky JRR EBA v2.7 pro data od 31.3.2018. Některé úpravy vyplývají z procedury Quality checks, kterou EBA dodatečně provádí nad daty zaslanými do EBA.
Přehled významných změn:

  • přesun datových oblastí COS/COK 30_71, 30_711, 30_72, 30_721 týkající se Expozic vůči vládám z hlášení COSIFE30/COKIFE30 do hlášení COSIFE60/COKIFE60, kde jsou soustředěny pouze požadavky s pololetní periodicitou.
  • v COSIFE/COKIFE30 – Úvěrové riziko, datová oblast COS/COK30_11, COS/COK30_12, COS/COK30_13 a COS/COK30_14 byla u několika kontrol upravena formule z rovnosti „=“ na nerovnost „>=“ (revize kontrol).
  • do FPSIFE/FPKIFE10 - Plány financování banky, byly vloženy nové datové oblasti FPS/FPK10_33 - Komentář k cenové tvorbě, z důvodu dodatečných kontrol EBA.
  • v LESIFE10/LEKIFE10 - Velké expozice, datová oblast LES/LEK10_12 a LES/LEK10_13 byla zvýšena přesnost vykazování (na DT p4_10) pro podílové ukazatele LEX0023 a LEX0058 - Expozice před uplatněním výjimek a CRMT / % z použitelného kapitálu, LEX0035 a LEX0070 - Expozice po uplatnění výjimek a CRMT / % z použitelného kapitálu, z důvodu dodatečných kontrol EBA.
  • byly dodatečně vyprojektovány některé JVK a MVK kontroly pro LRSIFE10 a LRKIFE10 (výkazy pro Pákový poměr podle DA), za účelem sjednocení použití kontrol v obou výkazech. V této souvislosti došlo k přečíslování několika kontrol.
  • kód měny "STD = dobra" byl nahrazen novým kódem měny "STN = dobra". Tato změna se týká zásobníků Z_MENLIK a Z_MENLIK3 a Z_MENAE použitých v datových souborech AESIFE/AEKIFE30, AMSIFE/AMKIFE10, LIKIFE11/LISIFE10, LIKIFE20/LISIFE20 a FPSIFE/FPKIFE10.

 

Soubory ke stažení: