Rok 2001

Metodická činnost

V roce 2001 byly za aktivního zapojení bankovního dohledu zpracovány dvě základní zákonné normy, které nabyly účinnosti až v roce nadcházejícím. Novela zákona o ČNB zajišťuje legislativní postavení centrální banky plně kompatibilní s požadavky komunitárního práva, včetně definování péče o cenovou stabilitu jako hlavního cíle. Druhou normou je zákon o bankách uvádějící tuzemskou bankovní legislativu do souladu s právem ES, zejména v částech licenčního řízení, nabývání a zvyšování kvalifikované účasti, úpravy vztahů mezi bankou, hlavními akcionáři a propojenými osobami, rozšíření dohledu na konsolidovaném základě na finanční a nefinanční holdingy s účastí tuzemské banky. Tato novela umožňuje i spuštění Centrálního registru úvěrů provozovaného centrální bankou.

Dále se bankovní dohled podílel na zpracování přijaté novely systému pojištění vkladů (rozšíření pojištěných vkladů o vklady v cizí měně, zvýšení hranice pojištění depozit na ekvivalent 25 tis. eur), aktivně se zúčastnil připomínkového řízení k novele zákona o účetnictví (účinnost od 1. 1. 2002).

V rámci sekundární legislativy byla v gesci bankovního dohledu ČNB v průběhu roku připravena opatření stanovující metodiku předkládání vybraných údajů umožňující vstup dat o dlužnících do Centrálního registru úvěrů a dále opatření ČNB o standardech řízení likvidity bank (důraz na vlastní strategii banky v oblasti řízení likvidity, požadované minimální standardy).

V roce 2001 akceleruje nutnost neustálého posilování efektivní komunikace a spolupráce ČNB s ostatními regulátory tuzemskými i zahraničními v důsledku klíčového postavení bankovního sektoru ve finančním systému ČR, zvyšování úlohy finančních skupin a nastolení rozhodující úlohy zahraničního kapitálu v tuzemském bankovnictví. Byla zahájena příprava nové třístranné dohody o spolupráci mezi ČNB, Komisí pro CP a MF ČR (zřetelné vymezení forem spolupráce z hlediska dohledu nad konsolidačními celky). V souvislosti s teroristickými útoky v USA bankovní dohled prohloubil spolupráci se zainteresovanými orgány, zejména s Finančním analytickým útvarem ministerstva financí.

Spolupráce se zahraničními regulátory je založena na dohodách (Memorandum of Understanding) vymezujících základní okruhy spolupráce, výměnu informací a předpoklady společného postupu vůči dceřiným společnostem a pobočkám zahraničních bank při výkonu bankovního dohledu. V roce 2001 byla podepsána dohoda s rakouským ministerstvem financí a byly připravovány obdobné dohody s orgány dohledu zemí, jejichž banky působí v ČR. Pokračovala neformální spolupráce se zahraničními orgány dohledu při poskytování informací o zjištěných nedostatcích jejich bank působících v tuzemsku. Pokračuje spolupráce v rámci regionální skupiny bankovních dohledů zemí střední a východní Evropy.

Bankovní dohled se aktivně zapojil do přípravy nového konceptu kapitálové přiměřenosti (New Basel Capital Accord). Nově navrhovaná pravidla jsou citlivější k měření a řízení úvěrového rizika, nově zahrnují operační rizika, v oblasti tržních rizik jsou konzistentní. Jedná se o komplexní systém pravidel ke zlepšení způsobu měření rizika bankovního podnikání.

Na začátku roku 2001 byl dokončen Financial Sector Assessment Programme (FSAP), realizovaný společnou misí MMF a Světové banky. Na konci roku 2001 se za účasti expertů Evropské komise uskutečnil tzv. Peer Review, který byl zaměřen jednak na ověření a hodnocení pokroku v harmonizaci českého práva s evropským právem v oblasti bankovnictví, finančních trhů a transakcí, jednak na to, nakolik se daří právo prosadit do výkonu bankovního dohledu i dohledu nad ostatními subjekty finančního systému. Obě mise ocenily pokrok, který bankovní dohled ČNB učinil v dosavadním období a doporučily se dále věnovat zejména problematice bankovního dohledu na konsolidovaném základě pro finanční a smíšené holdingy, posuzování rizikového profilu bank, soustředění se na kvalitativní otázky dohledu zejména v oblasti dohlídek na místě, zavedení systému hodnocení kvality a efektivnosti bankovního dohledu apod.

Kontrolní a analytická činnost

V rámci analytické činnosti se bankovní dohled soustředil na pravidelné aktivity let minulých. Bankovní radě byly předloženy čtvrtletní periodicky zpracovávané souhrnné analýzy vývoje bankovního sektoru s důrazem na vyhodnocení rizik bankovního podnikání, včetně ratingu jednotlivých bank. Na základě detailní analýzy byl zpracován odhad základních směrů vývoje bankovního sektoru. Jako každým rokem byla publikovaná zpráva o bankovním sektoru v roce předcházejícím. Kromě signálních informací byly zpracovávány na základě specifických požadavků podrobné analýzy činnosti jednotlivých bank jako východisko návrhů dalšího postupu v případě negativního vývoje.

Praktická realizace bankovního dohledu byla založena na činnosti dohledu na dálku a dohlídek na místě, včetně všech souvisejících aktivit. V rámci dohledu na dálku byla činnost soustředěna zejména na procesy související s restrukturalizací bankovního sektoru, a to především s dokončením privatizace státních podílů ve velkých bankách a koncentraci sektoru cestou fúzí a prodejů.

V roce 2001 vydal bankovní dohled ČNB 17 správních rozhodnutí (zejména změny povolení působit jako banka, nabytí majetkového podílu na bankách, prodeje podniku nebo jeho části), další dvě správní řízení byla zahájena. Mimo správní rozhodnutí bylo vydáno 89 rozhodnutí (vyjádření k návrhům na auditory bank, schválení struktury akcionářů před valnými hromadami, souhlasy se započítáváním podřízeného dluhu do kapitálu a schválení konsolidačních celků). Ve 30 případech se bankovní dohled ČNB vyjadřoval k osobám navrhovaným do vedoucích funkcí v bankách. Celkem 13 bankám bylo uloženo 17 standardních opatření k nápravě spočívajících především v požadavku na odstranění nedostatků v činnosti.

V roce 2001 bylo provedeno 12 kontrol na místě, z toho 9 komplexních a 3 zaměřené na konkrétní bankovní rizika. Aktivity při dohlídkách se stále více orientují na hodnocení vnitřních řídících a kontrolních systémů bank. Dalším důležitým aspektem dohlídek na místě je ověřování poctivosti vykazování vůči regulátorovi a kvalita, bezpečnost, spolehlivost a adekvátnost informačních systémů a technologií. Součástí dohledu jsou i informační návštěvy, kterých se v roce 2001 uskutečnilo v 11 bankách celkem 19. Byly zaměřeny zejména na strategii, obchodní plány, hospodářské výsledky bank, dílčí prověrky úvěrového portfolia, plnění uložených opatření k nápravě nedostatků a samotnou přípravu kontrol na místě. V oblasti boje proti terorismu bankovní dohled zajišťoval rovněž koordinaci mezi Finančním analytickým útvarem (MF ČR), Ministerstvem zahraničních věcí a bankami a pobočkami zahraničních bank k identifikaci účtů podezřelých osob a finančních transakcí.

Organizace bankovního dohledu

V organizaci bankovního dohledu došlo v průběhu roku 2001 k dílčím změnám, jejichž cílem bylo zefektivnění činnosti bankovního dohledu. V rámci sekce politiky bankovního dohledu došlo k vytvoření samostatného referátu, který zahrnuje právní problematiku. V rámci sekce bankovního dohledu byla připravována zásadnější změna koncepce především v oblasti dohledu na místě, která bude realizována v roce 2002. V roce 2001 bylo schváleno posílení kapacit bankovního dohledu celkem o 15 pracovníků (část z nich s účinností od 1. 1. 2002), především v zájmu posílení metodické a analytické činnosti a dohlídkových týmů. Plánovaný počet pracovníků se však stále nedařilo naplnit.

Bankovní sektor

Počet bank v bankovním sektoru se v průběhu roku 2001 snížil na 38 bank a poboček zahraničních bank. Pokles počtu bank o dvě byl důsledkem sloučení HypoVereinsbank CZ a Bank Austria Creditanstalt Czech Republik v nový subjekt HVB Bank Czech Republik, a. s. a transformace Konsolidační banky na Českou konsolidační agenturu (nepůsobí dále jako banka). Byla dokončena privatizace státního podílu v Komerční bance jeho prodejem francouzské Societe Generale. Pokračovala nucená správa v IP bance.