Rok 1995

Metodická činnost

Od srpna 1995 nabyla účinnosti novela zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, která nově definovala kategorii opravných položek a stanovila limity jejich tvorby zvlášť podle klasifikace jednotlivých pohledávek (viz opatření ČNB o klasifikaci) 1 . Tato úprava zákona pak byla v účinnosti do konce roku 1997.

V tomto roce provedl bankovní dohled historicky první souhrnné zhodnocení spolupráce s auditory bank. Vyhodnotil činnost a výsledky práce jednotlivých auditorů za roky 1993 a 1994, a to v návaznosti na opatření ČNB ze závěru roku 1994, kterým byly stanoveny požadavky na zprávu o hospodaření banky.

S ohledem na získané poznatky a zkušenosti, zejména z kontrolní činnosti byla upravena resp. podstatným způsobem novelizována základní pravidla obezřetného podnikání bank, která již přestávala odpovídat stávajícím podmínkám rozvoje bankovního sektoru (opatření stanovující omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice bank, opatření o kapitálové přiměřenosti bank, opatření o úvěrové angažovanosti bank, opatření ke zprávě o hospodaření banky).

Vzhledem k tomu, že s účinností od počátku července 1995 byly novelizovány právní normy reflektující potřeby hypotečního bankovnictví, stanovil bankovní dohled kritéria a procedurální stránky pro udělování povolení bankám k emisím hypotéčních zástavních listů (tzv. hypoteční banky).

Kontrolní a analytická činnost

Bankovní radě ČNB byly pravidelně vždy po ukončení čtvrtletí předkládány k projednání metodicky doplněné a obsahově rozšířené souhrnné analýzy vývoje bankovního sektoru, včetně jeho vývojových tendencí, se zahrnutím ratingu jednotlivých bank zařazených podle jednotných kritérií do 5 skupin. V roce 1995 se výrazně zintenzivnila kontrolní činnost bankovního dohledu. Bylo provedeno celkem 15 komplexních a dílčích kontrol v bankách a 17 informačních návštěv. Provedené kontroly na místě ukázaly zejména nedostatečné hodnocení kvality úvěrového portfolia ze strany bank a potřebu výrazného navýšení opravných položek, která v řadě případů znamenala při jejich dotvoření ztrátu kapitálu. Bankovní dohled na základě kontrol vyžadoval vůči jednotlivým bankám nápravu tohoto stavu (překlasifikaci úvěrů, dotvoření opravných položek, navýšení kapitálu v rámci programů konsolidace).

Na základě zhodnocení vývojových tendencí v bankovním sektoru za tři čtvrtletí roku 1995, zejména v subsektoru malých bank, bankovní rada ČNB projednala a odsouhlasila základní principy tzv. Konsolidačního programu II. Tento program znamenal významné zpřísnění postupu bankovního dohledu k těm bankám, které nesplňovaly základní obezřetnostní pravidlo v hospodaření - parametr reálné kapitálové přiměřenosti 8 %, a vyžadoval realizaci ozdravných programů za podpory akcionářů ohrožených bank. Program byl primárně orientován na subsektor malých tuzemských bank a vycházel z požadavku na plné pokrytí rizik z aktiv bank dle ohodnocení auditorů ke konci roku 1995.

Organizace bankovního dohledu

V návaznosti na zpřísnění výkonu bankovního dohledu a zvýšení objemu prací byly bankovní radou ČNB projednány otázky spojené s optimalizací struktury a činností bankovního dohledu a perspektivami jeho dalšího rozvoje. Výsledkem diskusí byla podpora návrhů útvarů bankovního dohledu a rozhodnutí pokračovat v cíleném doplňování pracovníků bankovního dohledu metodou konkurzních řízení, zejména pro účely posílení výkonu bankovního dohledu v oblasti dohlídkové činnosti. V odboru analýz a inspekce bank došlo k rozdělení přetíženého oddělení inspekce malých bank na dvě samostatná oddělení. Současně pokračovaly programy dalšího vzdělávání pracovníků bankovního dohledu, z nichž nejvýznamnější byly realizovány za pomoci regulatorních orgánů vyspělých zemí, zejména USA a zemí EU (Velké Británie, Francie, Belgie) formou krátkodobých stáží. Počet osob pracujících ve všech útvarech bankovního dohledu se dále zvýšil na celkem cca 70.

Bankovní sektor

Počet bank byl v roce 1995 v podstatě zakonzervován. Bylo vydáno pouze jedno povolení působit jako banka, a to České exportní bance zřízené státem na základě zvláštního zákona.

Ve druhé polovině roku rozhodla bankovní rada ČNB na základě dlouhodobě přetrvávajících závažných nedostatků v činnosti banky o odnětí povolení působit jako banka Kreditní a průmyslové bance, AB Bance a České bance. Tato rozhodnutí bankovní rady ČNB (v případě AB Banky a České banky z prosince 1995) byla předznamenáním realizace Konsolidačního programu II.


1 Celková výše tvorby opravných položek byla omezena 3 % průměrného stavu pohledávek za zdaňovací období.