Rok 1994

Metodická činnost

Nepříznivé tendence v subsektoru malých bank a praktické zkušenosti s odstraňováním nedostatků bank ukázaly na zjevné mezery v legislativě (omezené pravomoci bankovního dohledu v případech zjištěných dočasných nebo přetrvávajících nedostatků v činnosti bank a negativních výsledků v jejich hospodaření, zjevných podvodů, atd.). Reakcí byla novela zákona o bankách, kterou došlo k zesílení nápravných opatření a pravomoci ČNB, včetně možnosti snížit základní jmění banky, byla zpřesněna definice a pojetí institutu nucené správy, nově bylo zavedeno pojištění vkladů fyzických osob. Zvýšená aktivita ČNB v oblasti legislativní se promítla rovněž v doplnění regulatorního rámce. Pokračovalo zdokonalování licenčních postupů, které vedlo k jejich podstatnému zpřísnění a omezení vstupu do sektoru, včetně navýšení minimálního základního jmění banky na 500 mil. Kč 1 . Banky byly osloveny ve věci časového harmonogramu navýšení základního jmění na stanovenou hranici. Byla vydána nová opatření ČNB zakazující bankám poskytování některých druhů úvěrů a provádění některých investic do majetkových účastí a opatření ČNB ke klasifikaci pohledávek z úvěrů a způsobu tvorby rezerv a opravných položek. Ustanovena byla komise pro posuzování odborných a řídících schopností vedoucích pracovníků bank. Bankovní dohled rovněž připravil metodiku pro hodnocení kvality práce auditorských firem a nové opatření ČNB, stanovující minimální požadavky na zprávu o hospodaření banky. ČNB později novelizovala a vydala i nová úřední sdělení k registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí v ČR a k § 17 zákona o bankách (majetková účast bank v jiných subjektech).

Metodická činnost byla zaměřena rovněž na vnitřní postupy bankovního dohledu, zejména v oblasti kontrolní činnosti, vedení správních řízení a při zavedení nucené správy v bance.

Pozornost bankovního dohledu byla věnována připravovanému zákonu o zvýhodněném financování exportu (vznik České exportní banky) a v rámci přípravy novely zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů otázce úpravy možností bank vytvářet daňově uznatelné rezervy a opravné položky z nákladů.

Kontrolní a analytická činnost

Rok byl zahájen projednáním analýzy vývoje bankovního sektoru za rok 1993 v bankovní radě, která vznesla požadavek hlubšího rozboru finančního zdraví subsektoru malých bank. Útvar bankovního dohledu byl pro tento účel dočasně posílen pracovníky vybraných ostatních útvarů ČNB a zorganizoval krátkodobé kontroly vybraného okruhu bank, které byly zaměřeny na kvalitu portfolia úvěrů, řízení úvěrových procesů, likviditu, kvalitu managementu a informační systémy bank. Výsledky těchto kontrol, které odhalily řadu zásadních nedostatků v činnosti bank, se staly předmětem řady návazných jednání s vedením příslušných bank, včetně opatření ze strany bankovního dohledu k odstranění nedostatků, které v některých případech znamenaly omezení činnosti bank nebo požadavek na zpracování konsolidačního programu k jejich celkovému ozdravění. Bankovní dohled současně provedl v tomto roce 10 komplexních a dílčích kontrol v bankách a řadu dalších informačních návštěv bank.

Organizace bankovního dohledu

Na základě zhodnocení vývoje v bankovním sektoru rozhodla bankovní rada o výrazném posílení postavení a o reorganizaci útvaru bankovního dohledu. Bankovní dohled byl poprvé převeden do přímé odpovědnosti člena bankovní rady ČNB - vrchního ředitele a zároveň byl organizačně rozčleněn na dva odbory - odbor politiky bankovního dohledu, který zahrnoval oddělení metodické a licenční, a odbor analýz a inspekce bank. Tento odbor byl rozdělen na tři inspekční oddělení (pro malé, velké a zahraniční banky) a jedno analytické oddělení. Zahájen byl také rozsáhlý nábor nových zaměstnanců, pro které byl ve spolupráci s Federální rezervní bankou New York připraven široký vzdělávací program. Počet pracovníků bankovního dohledu se v průběhu roku zvýšil na přibližně 60 osob.

Bankovní sektor

V důsledku podvodných finančních transakcí Banky Bohemia, které přímo ohrozily její další existenci, bylo rozhodnuto o zavedení nucené správy a následně došlo k ukončení činnosti této banky rozhodnutím valné hromady. Vzhledem k neexistenci pojištění vkladů byla situace klientů banky řešena jejich převzetím ČSOB, přičemž ČNB a stát reprezentovaný MF se zavázaly uhradit ztráty a náklady ČSOB z této operace.

Bankovní dohled rovněž zahájil v dohodě s MF správní řízení o odnětí povolení působit jako banka AB Bance z důvodu vážných likvidních problémů a nedostatečné kapitálové vybavenosti. Na základě prohlášení akcionářů banky a jejího největšího věřitele - České spořitelny, které bylo potvrzeno valnou hromadou banky, o převzetí banky Českou spořitelnou, bylo toto správní řízení zastaveno. Rovněž v tomto případě se ČNB a stát reprezentovaný MF zavázaly uhradit ztráty a náklady ČS z této operace.

V tomto roce bylo povoleno pouze založení dvou stavebních spořitelen, jedné zahraniční banky a jedné pobočky zahraniční banky, přesto počet činných bank v bankovním sektoru kulminoval - dosáhl 55 bank, z toho 32 bank s českým kapitálem, 15 bank s převahou zahraničního kapitálu a 8 poboček zahraničních bank.


1 Schváleno bankovní radou ČNB v lednu 1994.