Seznamy a evidence

Česká národní banka je povinna zveřejňovat na svých webových stránkách seznamy subjektů, které podléhají jejímu dohledu, které registruje nebo zapisuje do seznamů podle relevantních sektorových zákonů.

Tyto seznamy jsou prezentovány jednotně prostřednictvím aplikace Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů, která obsahuje všechny subjekty finančního trhu, které obdržely licenci nebo povolení k činnosti, byly registrovány, notifikovány nebo zapsány v seznamech.

Dnem 1. července 2012 dochází v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, ke spuštění ostrého provozu základních registrů, v rámci kterého bude veřejná správa sdílet data o fyzických a právnických osobách. ČNB je zapojena do výměny údajů o svých regulovaných a registrovaných subjektech. ČNB v současné době dokončila základní napojení všech subjektů na základní registry a aktualizovala uváděné údaje podle oficiálních referenčních údajů. Vzhledem k tomu, že velká část subjektů neinformovala o případných změnách ve svých identifikačních údajích, mohlo v některých případech dojít k nepřesnostem, proto žádáme o ověření současné identifikace a v případě zjištění rozdílu o oznámení na adresu seznamy.subjektu@cnb.cz, aby mohla být zajištěna náprava.

Česká národní banka je dále povinna zveřejňovat i ostatní seznamy, jejichž prezentace není vzhledem k jejich charakteru a formě možná v rámci výše uvedené aplikace. Jedná se zejména o seznamy z oblasti kapitálového trhu, které se týkají seznamů zahraničních regulovaných trhů, zahraničních vypořádacích systémů, vzdělávání v pojišťovnictví apod.

Česká národní banka rovněž zveřejňuje odkaz na seznam externích ratingových agentur (externí odkaz), který zveřejňuje na svých internetových stránkách EBA podle článku 135(2) nařízení CRR.

Od 1. 2. 2012 jsou součástí jednotné prezentace i seznamy pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí, což umožňuje jejich propojení s informacemi o ostatních účastnících finančního trhu a využití obecných funkcionalit systému, zejména možnost sledování počtu a vzniku a zániku subjektů. Do systému byly přeneseny všechny informace o subjektech aktivních k 1. 1. 2009 a dále, tj. ve shodné historii jako pro ostatní subjekty finančního trhu. Informace o nových a zaniklých subjektech v předcházejících letech jsou k dispozici ve formě původního způsobu prezentace zde.