Zákaz odchylek od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele a vybraná zakázaná smluvní ujednání

V občanském zákoníku jsou také zakotvena pravidla chránící spotřebitele zákazem některých ujednání ve spotřebitelských smlouvách, které je třeba aplikovat bez dalšího na právní režim všech spotřebitelských smluv.

Ve smlouvě se zejména není možné odchýlit od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele. Spotřebitelské smlouvy nesmějí také obsahovat ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti, významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, a to k újmě spotřebitele. To neplatí pro ujednání o předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem. K odchylujícím se a zakázaným ujednáním se při naplňování smlouvy nepřihlíží, a hledí se na ně, jako by nebyla vůbec stranami sjednána, s výjimkou případu, kdy se nepřiměřených ujednání dovolá sám spotřebitel.

Nutno ještě uvést, že v pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro spotřebitele příznivější. Jde o zvláštní interpretační pravidlo, které vychází z toho, že spotřebitelské smlouvy jsou většinou připravené podnikatelem (poskytovatelem finanční služby), a proto pokud obsahují ujednání připouštějící různý výklad, jsou nejasnosti a tím i případné nepříznivé důsledky s nimi spojené přičteny k tíži dodavatele.

Dle občanského zákoníku se zvláště zakazují zejména ujednání (pro názornost uvádíme pouze některá):

  • vylučující nebo omezující práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti podnikatele za vady či škodu
  • zavazující spotřebitele plnit, zatímco podnikateli vznikne povinnost plnit splněním podmínky závislé na jeho vůli
  • opravňující podnikatele odstoupit od smlouvy bez zákonného důvodu, avšak spotřebitele nikoliv
  • zakládající podnikateli právo vypovědět závazek bez důvodu hodného zvláštního zřetele a bez přiměřené výpovědní doby
  • zavazující spotřebitele neodvolatelně k plnění podmínek, s nimiž neměl možnost se seznámit před uzavřením smlouvy
  • dovolující podnikateli, aby ze své vůle (jednostranně) změnil práva či povinnosti stran
  • odkládající určení ceny až na dobu plnění ze smlouvy
  • umožňující podnikateli zvýšit cenu, aniž bude mít spotřebitel právo od smlouvy odstoupit
  • zbavující spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný procesní prostředek, či mu v uplatnění takového práva bránící, nebo ukládající spotřebiteli povinnost uplatnit právo výlučně u rozhodčího soudu nebo rozhodce, který není vázán právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele
  • zbavující spotřebitele jeho práva určit, který závazek má být jím poskytnutým plněním hrazen přednostně