Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku

Smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku jsou smlouvy mezi spotřebitelem (pro tyto účely však pouze fyzickou osobou) a dodavatelem, které byly uzavřeny výhradně pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefon, fax, elektronická pošta, internet), které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, týkající se bankovních, platebních, úvěrových nebo pojistných služeb, smlouvy týkající se penzijního připojištění, smlouvy týkající se poskytování investičních služeb nebo smlouvy týkající se obchodů na trhu s investičními nástroji). Pravidla o finančních službách uzavíraných na dálku jsou právně zakotvena v ustanoveních § 1841 až 1851 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Pravidla použití prostředků komunikace na dálku

Prostředky komunikace na dálku, které umožňují individuální jednání, mohou být použity jedině v těchto případech:

 • poskytovatel v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy spotřebiteli sdělí náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby
 • poskytovatel poskytne spotřebiteli v textové podobě znění smlouvy i všeobecných obchodních podmínek dříve než je spotřebitel smlouvou vázán; byla-li smlouva uzavřena na žádost spotřebitele s použitím takových prostředků komunikace na dálku, které toto neumožňují, splní podnikatel tuto povinnost okamžitě po uzavření smlouvy
 • spotřebiteli není poskytovatelem odpíráno právo poskytnout mu na základě jeho žádosti smlouvu i všeobecné obchodní podmínky v tištěné podobě, a to kdykoliv během trvání smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, ani právo opakovaně měnit prostředky komunikace na dálku (například z písemného na e-mailový), pokud nestanoví smlouva jinak nebo pokud to nevylučuje povaha poskytovaných služeb

Objednávka musí být potvrzena neprodleně po jejím obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

Informační povinnosti dodavatele (poskytovatele finanční služby)

Finanční instituce, jako poskytovatel služby, je povinna v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, sdělit spotřebiteli v textové podobě (nikoliv pouze odkazem na internetové stránky) zejména:

 • identifikační údaje poskytovatele finanční služby, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj
 • označení nabízené finanční služby a popis jejích hlavních vlastností
 • způsob platby a způsob plnění ze strany poskytovatele
 • náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby
 • v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat
 • hlavní předmět svého podnikání
 • název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností podnikatele, jde-li o podnikání na základě povolení
 • celkovou cenu poskytované služby včetně všech poplatků, jakož i daní placených prostřednictvím podnikatele a jiných souvisejících nákladů; nelze-li přesnou celkovou cenu určit předem, pak veškeré údaje o způsobu výpočtu konečné ceny umožňující spotřebiteli si tuto cenu ověřit
 • údaje o dalších daních nebo nákladech, které se prostřednictvím podnikatele nehradí nebo které podnikatel nevybírá
 • možná rizika mimo kontrolu podnikatele spojená s poskytovanou finanční službou včetně případného upozornění, že minulé výnosy nezaručují výnosy budoucí
 • praktické pokyny pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy včetně adresy místa, na které má být oznámení o odstoupení od smlouvy zasláno
 • poučení o právu každé ze stran ukončit předčasně nebo jednostranně závazek ze smlouvy na základě smluvních podmínek včetně poučení o případných sankcích
 • označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právní předpisy bere podnikatel za základ pro vytvoření vztahů se spotřebitelem před uzavřením smlouvy
 • údaj o smluvní doložce o rozhodném právu a o příslušnosti soudu v případě sporu ze smlouvy
 • údaj o jazyku nebo jazycích, ve kterých bude podnikatel se spotřebitelem jednat za trvání závazku a ve kterých poskytne spotřebiteli smluvní podmínky a další údaje
 • údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru
 • údaj o existenci garančního fondu
  (dále jen „předsmluvní informace“)

Pokud poskytovatel finanční služby osloví spotřebitele telefonicky, je mu povinen již na začátku telefonátu sdělit základní údaje o sobě a obchodní účel telefonátu zahájeného poskytovatelem.

Byla-li smlouva uzavřena na žádost spotřebitele s použitím takových prostředků komunikace na dálku, které neumožňují sdělit smluvní podmínky a další výše uvedené údaje (tzv. předsmluvní informace), sdělí poskytovatel finanční služby tyto informace okamžitě po uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy, např. s využitím telefonu nedojde, pokud v průběhu rozhovoru nebude jednoznačným způsobem sjednán obsah závazku v rozsahu, představujícím podstatné náležitosti dané smlouvy a spotřebitel neprojeví jednoznačným způsobem vůli být sjednanými závazky vázán.

Následně uzavřená smlouva, jíž se sjednává poskytování finančních služeb, musí být v souladu s údaji, které byly spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy. Má-li se obsah smlouvy přesto od těchto údajů lišit, musí to být spotřebiteli sděleno před uzavřením smlouvy a změny musí být ve smlouvě výslovně označeny; jinak platí jako obsah smlouvy údaj pro spotřebitele příznivější.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Jestliže byla uzavřena smlouva o finančních službách za použití prostředků komunikace na dálku, vzniká spotřebiteli právo na odstoupení od této smlouvy. Odstoupením se smlouva od samého počátku ruší a dochází tak k situaci, jako by smlouva vůbec uzavřena nebyla.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy.

Pokud byly zákonem požadované předsmluvní informace sděleny spotřebiteli až po uzavření smlouvy, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy mu byly tyto informace sděleny. Od smlouvy o životním pojištění nebo o penzijním připojištění má spotřebitel právo odstoupit ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy byl podnikatelem informován, že byla uzavřena smlouva na dálku.

Od uzavřené smlouvy nelze odstoupit, pokud:

 1. cena finančních služeb, které jsou předmětem smlouvy, závisí na pohybech cen na finančních trzích, které podnikatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby k devizovým hodnotám a investičním nástrojům
 2. se jedná o smlouvu o cestovním pojištění nebo o pojištění zavazadel nebo o podobném krátkodobém pojištění s pojistnou dobou kratší než jeden měsíc

Důsledky odstoupení spotřebitele od smlouvy:

 1. poskytovatel finanční služby může po spotřebiteli požadovat neprodlené zaplacení ceny jen za službu do této doby již skutečně poskytnutou, přičemž cena nesmí být nepřiměřená rozsahu poskytnuté služby. Právo na zaplacení ceny však podnikateli nevznikne, pokud začal plnit před uplynutím lhůty pro odstoupení, aniž s tím spotřebitel souhlasil nebo pokud podnikatel neprokáže, že spotřebitele poučil o svém právu požadovat cenu nebo její přiměřenou část při odstoupení spotřebitele od smlouvy
 2. poskytovatel finanční služby má povinnost vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to neprodleně, nejpozději však do třiceti dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Také spotřebitel je povinen vrátit podnikateli všechny peněžní prostředky nebo jiný majetek, který od něho na základě smlouvy přijal, nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy oznámení o odstoupení od smlouvy odeslal