SEPA platby v souvislosti s ukončením přechodného období pro BREXIT

Dne 31. 1. 2020 Spojené království Velké Británie a Severního Irska formálně opustilo Evropskou unii a vstoupilo do přechodného období, které skončí 31. 12. 2020. Od 1. 1. 2021 by měla Velká Británie opustit jednotný evropský trh, celní unii i jednotný unijní regulatorní rámec a již nebude považována za zemi Evropského hospodářského prostoru.

Z nařízení (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (externí odkaz) vyplývá, že poskytovatelé platebních služeb mají zajistit, aby platební transakce zásadně doprovázel mimo jiné údaj o adrese plátce, pokud se nejedná o transakce, kdy jsou všichni poskytovatelé zapojení do platebního řetězce usazeni v Evropské unii, nebo o specifické transakce dle čl. 6 odst. 2 zmíněného nařízení. Poskytovatelé sídlící ve Spojeném království od 1. 1. 2021 nebudou považováni za usazené v Evropské unii. Proto od 1. 1. 2021 budou poskytovatelé platebních služeb povinni zajistit, aby SEPA transakce, kterých se účastní poskytovatel/é se sídlem ve Spojeném království (typicky SEPA transakce zasílané na účet příjemce vedený poskytovatelem se sídlem ve Spojeném království), doprovázely následující informace:

  • u příkazu plátce k bezhotovostní úhradě SEPA (SEPA Credit Transfer, SCT) a k okamžité bezhotovostní úhradě SEPA (SCT Inst):
    • údaj o úplné adrese plátce,
    • BIC kód banky příjemce, pokud banka plátce tento údaj výslovně požaduje;
  • v rámci SEPA inkasa (SEPA Direct Debit CORE, SEPA Direct Debit B2B):
    • údaj o úplné adrese plátce,
    • BIC kód banky plátce, pokud banka příjemce tento údaj výslovně požaduje.

Blíže o dané problematice pojednává doporučení (externí odkaz) Evropské rady pro platby (European Payments Council).

Česká národní banka tímto upozorňuje všechny poskytovatele platebních služeb na povinnost poskytovat tyto informace při SEPA transakcích, kterých se účastní poskytovatel/é se sídlem ve Spojeném království, s účinností od 1. 1. 2021.