Uplatnění požadavků na výši fondového kapitálu v případě SICAV vytvářejícího podfondy

Splnění povinnosti investičního fondu dosáhnout stanovené minimální výše fondového kapitálu a taktéž splnění povinnosti investičního fondu udržovat fondový kapitál ve stanovené průměrné minimální výši se v případě investičního fondu ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV), který vytváří podfondy, posuzuje pro každý podfond samostatně.

Splnění uvedených povinností je závazné pro všechny podfondy bez ohledu na to, zda byly vytvořeny před 1. 5. 2020 či po tomto datu.

 Relevantní právní úprava

V § 208 odst. 1 ZISIF[1] je stanovena povinnost fondu kolektivního investování dosáhnout fondového kapitálu alespoň ve výši částky odpovídající 1 250 000 EUR do 6 měsíců ode dne vzniku fondu.

Z § 208 odst. 2 ZISIF vyplývá povinnost fondu kolektivního investování tento fondový kapitál udržovat, resp. přijmout opatření ke zjednání nápravy, jestliže za posledních 6 měsíců nedosahuje jeho fondový kapitál průměrné výše odpovídající částce 1 250 000 EUR, nebo rozhodnout o zrušení fondu kolektivního investování.[2]  

V § 280 ZISIF[3] je stanovena povinnost fondu kvalifikovaných investorů dosáhnout fondového kapitálu alespoň ve výši částky odpovídající 1 250 000 EUR do 12 měsíců ode dne vzniku fondu. Ve specifických případech postačí podle § 281 ZISIF alespoň částka odpovídající 1 000 000 EUR s tím, že fondový kapitál fondu kvalifikovaných investorů musí této částky dosáhnout ve lhůtě určené ve statutu a případně i ve společenské smlouvě.

Obdobně jako v případě fondu kolektivního investování, je v § 282 odst. 1 ZISIF pro fond kvalifikovaných investorů stanovena povinnost přijmout opatření ke zjednání nápravy, nebo rozhodnout o zrušení fondu, jestliže průměrná výše fondového kapitálu za posledních 6 měsíců nedosahuje částek podle § 280 a § 281 ZISIF.[4]

V případě investičního fondu ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, který vytváří podfondy, vzniká otázka, zda se splnění právě uvedených povinností posuzuje ohledně celého SICAV, tedy prostřednictvím součtu fondových kapitálů jeho jednotlivých podfondů, nebo zda se splnění takové povinnosti posuzuje pro každý podfond samostatně.

Novela ZISIF provedená zákonem č. 119/2020 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 5. 2020, zavedla nové pravidlo v § 169a ZISIF, podle kterého používá-li zákon pojem „investiční fond“, „fond kolektivního investování“ nebo „fond kvalifikovaných investorů“, rozumí se jím v případě SICAV s podfondy právě podfond, ledaže ze zákona plyne něco jiného.[5]

V § 191 odst. 6 ZISIF[6] se uvádí, že fondovým kapitálem podfondu se rozumí hodnota majetku v podfondu snížená o dluhy podfondu. Ačkoliv je investičním fondem celý SICAV, a ne jeho jednotlivé podfondy samostatně, pro účely splnění povinnosti uložené fondu kolektivního investování v § 208 odst. 1 a 2 ZISIF anebo fondu kvalifikovaných investorů v § 280 anebo § 281 ZISIF je nutno, a to právě s odkazem na § 191 odst. 6 ZISIF ve spojení s § 169a ZISIF, posuzovat splnění povinnosti dosáhnout stanoveného limitu fondového kapitálu u každého podfondu SICAV samostatně.

Za splnění limitů fondového kapitálu podle § 208, § 280, § 281 anebo § 282 ZISIF tedy nelze považovat situaci, kdy splnění limitů je dosaženo prostým součtem fondových kapitálů jednotlivých podfondů SICAV.

Ustanovení § 169a ZISIF platí od 1. 5. 2020 bez rozdílu pro všechny SICAV, a to včetně SICAV, které vznikly před 1. 5. 2020.

 Pravidla fondového kapitálu pro podfondy vytvořené před 1. 5. 2020

V případě podfondů fondů kolektivního investování, které byly vytvořeny před 1. 5. 2020, je nutné posuzovat naplnění požadavku na dosažení stanoveného fondového kapitálu ve vztahu ke každému jednomu  podfondu počínaje 1. 11. 2020 (tj. 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 119/2020 Sb.). Teprve následně, tj. počínaje 1. 5. 2021, lze posuzovat u takového podfondu plnění požadavku na průměrnou výši fondového kapitálu za posledních 6 měsíců, a to s ohledem na lhůtu 6 měsíců podle § 208 odst. 2 ZISIF.

V případě podfondu fondu kvalifikovaných investorů podle § 280 ZISIF je nutné nejdříve vyčkat uplynutí lhůty 12 měsíců počítané ode dne účinnosti zákona č. 119/2020 Sb. a teprve po jejím uplynutí lze sledovat průměrnou výši fondového kapitálu takového podfondu za posledních 6 měsíců podle § 282 odst. 1 ZISIF. V případě podfondu fondu kvalifikovaných investorů podle § 280 ZISIF tedy nejdříve běží lhůta 12 měsíců (do 1. 5. 2021) a následně od 1. 11. 2021 se sleduje podle § 282 odst. 1 ZISIF plnění kritéria průměrné výše fondového kapitálu podfondu (fondu kvalifikovaných investorů) za posledních 6 měsíců.

V případě podfondu fondů kvalifikovaných investorů podle § 281 ZISIF se výpočet lhůty pro dosažení stanoveného fondového kapitálu odvíjí od lhůty určené ve statutu počítané ode dne 1. 5. 2020. Aplikace § 282 ZISIF probíhá obdobně jako u jiných podfondů fondů kvalifikovaných investorů.

Postup podle § 208 odst. 2 nebo § 282 odst. 1 ZISIF (přijmout bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednání nápravy, nebo rozhodnout o zrušení fondu) připadá v úvahu u podfondů vytvořených před 1. 5. 2020 tedy až po 1. 5. 2021, pokud jde o podfondy fondů kolektivního investování, resp. až po 1. 11. 2021 v případě podfondů fondů kvalifikovaných investorů podle § 280 ZISIF, v případě podfondu fondů kvalifikovaných investorů podle § 281 ZISIF od data, které se odvíjí od lhůty určené ve statutu počítané ode dne 1. 5. 2020.

Důvodem pro aplikaci pravidel výše je to, že jiný výklad (tj. zpětné posuzování průměrné výše fondového kapitálu u dříve vytvořených podfondů k datu nabytí účinnosti zákona č. 119/2020 Sb.) by znamenal pro dříve vytvořené podfondy, při absenci relevantních zákonných přechodných ustanovení, aplikaci nepřípustné pravé retroaktivity a nepřiměřenou přísnost.

 Pravidla fondového kapitálu pro podfondy vytvořené od 1. 5. 2020 (včetně)

V případě podfondů fondů kolektivního investování, které byly vytvořeny od 1. 5. 2020, je nutné posuzovat naplnění požadavku na dosažení stanoveného fondového kapitálu ve vztahu ke každému jednomu podfondu ve lhůtě 6 měsíců od data vytvoření podfondu. Teprve následně lze posuzovat u takového podfondu plnění požadavku na průměrnou výši fondového kapitálu za posledních 6 měsíců, a to s ohledem na lhůtu 6 měsíců podle § 208 odst. 2 ZISIF, čili nejprve 12 měsíců od vytvoření podfondu se sleduje podle § 282 odst. 1 ZISIF plnění kritéria průměrné výše fondového kapitálu podfondu fondu kolektivního investování za posledních 6 měsíců.

V případě podfondu fondu kvalifikovaných investorů podle § 280 ZISIF je nutné nejdříve vyčkat uplynutí lhůty 12 měsíců od data vytvoření podfondu a teprve po jejím uplynutí lze sledovat průměrnou výši fondového kapitálu takového podfondu za posledních 6 měsíců podle § 282 odst. 1 ZISIF, tedy nejprve 18 měsíců od vytvoření podfondu se sleduje podle § 282 odst. 1 ZISIF plnění kritéria průměrné výše fondového kapitálu podfondu fondu kvalifikovaných investorů za posledních 6 měsíců.

V případě podfondu fondu kvalifikovaných investorů podle § 281 ZISIF se výpočet lhůty pro dosažení stanoveného fondového kapitálu odvíjí od lhůty určené ve statutu počítané ode dne vytvoření podfondu. Aplikace § 282 ZISIF probíhá obdobně jako u jiných podfondů fondů kvalifikovaných investorů.

Postup podle § 208 odst. 2 nebo § 282 odst. 1 ZISIF (přijmout bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednání nápravy, nebo rozhodnout o zrušení fondu) tedy připadá v úvahu u podfondů vytvořených od 1. 5. 2020

  • po 12 měsících, pokud jde o podfondy fondů kolektivního investování,
  • po 18 měsících, v případě podfondů fondů kvalifikovaných investorů podle § 280 ZISIF,
  • v případě podfondu fondů kvalifikovaných investorů podle § 281 ZISIF od data, které se odvíjí od lhůty určené ve statutu počítané ode dne vytvoření podfondu.

----------

[1] Ustanovení § 208 odst. 1 ZISIF zní: „Fondový kapitál fondu kolektivního investování musí do 6 měsíců ode dne vzniku investičního fondu dosáhnout alespoň částky odpovídající 1 250 000 EUR..“.

[2] Ustanovení § 208 odst. 2 ZISIF zní: „Nedosahuje-li průměrná výše fondového kapitálu fondu kolektivního investování za posledních 6 měsíců částky uvedené v odstavci 1, jeho obhospodařovatel přijme bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednání nápravy, nebo rozhodne o zrušení fondu kolektivního investování.“.

[3] Ustanovení § 280 ZISIF zní: „Fondový kapitál fondu kvalifikovaných investorů musí do 12 měsíců ode dne vzniku investičního fondu dosáhnout alespoň částky odpovídající 1 250 000 EUR, nejde-li o případ podle § 281.“.

[4] Ustanovení § 282 ZISIF zní: „Nedosahuje-li průměrná výše fondového kapitálu fondu kvalifikovaných investorů za posledních 6 měsíců částek uvedených v § 280 nebo 281, jeho obhospodařovatel přijme bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednání nápravy, nebo rozhodne o zrušení fondu kvalifikovaných investorů.“.

[5] Ustanovení § 169a ZISIF zní:  „Používá-li tento zákon pojem „investiční fond“, „fond kolektivního investování“ nebo „fond kvalifikovaných investorů“, rozumí se jím v případě investičního fondu, který vytváří podfondy, podfond investičního fondu, ledaže z tohoto zákona plyne něco jiného.“.

[6] Ustanovení § 191 odst. 6 ZISIF: „Fondovým kapitálem podfondu se pro účely tohoto zákona rozumí hodnota majetku v podfondu snížená o hodnotu dluhů v podfondu.“.