K evidenci a výkaznictví podle zákona o směnárenské činnosti

1) Jak má provozovatel směnárenské činnosti doložit sdělení předsmluvních informací zájemci a předání dokladu o provedení směnárenského obchodu? Musí být schopen jejich sdělení, respektive vydání zpětně doložit, i pokud k směně nakonec nedojde?

Ustanovení: § 13, § 14, § 16 odst. 1 ZSČ

Podle § 16 odst. 1 ZSČ „provozovatel při provozování směnárenské činnosti pořizuje dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění jeho povinností stanovených tímto zákonem.“ Jednou z jeho povinností pro směnu částky převyšující ekvivalent 1 000 EUR je povinnost podle § 13 odst. 1 ZSČ, tj. sdělit „zájemci s dostatečným předstihem před uzavřením tohoto obchodu informace“ popsané výše.

Jak již bylo uvedeno výše, předsmluvní informace pro směnu částky převyšující ekvivalent 1 000 EUR podle § 13 ZSČ bude mít typicky formu listu papíru s vytištěnými nebo i zčásti ručně doplněnými informacemi. Sdělení informace v tomto případě doloží směnárna např. tak, že si provozovatel informaci, kterou nevydává klientovi, nechá klientem podepsat, a takto podepsanou informaci archivuje.

Tento doklad je směnárník povinen archivovat i v těch případech, kdy zájemce sdělí, že předsmluvní informace číst nebude, případně sdělí ihned, bez čtení předsmluvních informací, že s podmínkami souhlasí.

Nicméně v případě, že nakonec ke směně nedojde, směnárník není povinen archivovat doklad o sdělení předsmluvních informací podle § 13 ZSČ. Povinnost sdělit „zájemci s dostatečným předstihem před uzavřením tohoto obchodu informace“ popsané výše je vázána právě na uzavření směnárenského obchodu – do té doby nelze určit, zda byly informace poskytnuty v dostatečném předstihu, resp. kdy vůbec měly být poskytnuty. Nejde tedy o informaci nezbytnou pro hodnověrné osvědčení řádného plnění povinností provozovatele směnárenské činnosti.

Přesto lze doporučit, aby provozovatelé archivovali i tyto informace, resp. doklady o jejich poskytnutí, v zájmu předcházení nejasnostem na straně klientů a řešení případných stížností.

Shora uvedené platí obdobně i pro povinnost vydání dokladu dle § 14 ZSČ

2) Jaký je nezbytný rozsah dokumentů a záznamů pro osvědčení plnění povinností podle § 16 odst. 1 ZSČ?

Ustanovení: § 16 odst. 1 a 2, § 20 a násl. ZSČ, § 3 SŘ

Ve vztahu k obsahu a rozsahu dokumentů a záznamů osvědčujících plnění povinností provozovatelem při provozování směnárenské činnosti ve smyslu § 16 odst. 1 ZSČ je nutno primárně uvést, že tento musí vést takové záznamy a pořizovat takové dokumenty, které typicky pro účely správního řízení, resp. řízení o přestupku ve smyslu § 20 a násl. ZSČ v návaznosti mj. na § 3 SŘ[1] osvědčí či napomohou osvědčit, zda došlo, nebo nedošlo k naplnění skutkové podstaty toho kterého přestupku na úseku směnárenské činnosti.

Obecně je možné uvést, že archivační povinnost se může týkat jen těch dokumentů a záznamů, které skutečně reálně mohou splnění povinností stanovených v ZSČ osvědčit. Rozsah těchto povinností se pak bude odvíjet od způsobu výkonu směnárenské činnosti každého jednoho provozovatele této činnosti a hodnocení důkazních prostředků ve vztahu k plnění té které povinnosti uložené ZSČ není proto možno dopředu univerzálně specifikovat pro všechny možné podoby výkonu směnárenské činnosti, typicky však půjde primárně o doklady o provedení směnárenského obchodu, tzv. předsmluvní informace, doklady o odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu a jeho vypořádání atd. V této souvislosti odkazujeme také na postup dle odpovědi na dotaz „Jak má provozovatel směnárenské činnosti doložit sdělení předsmluvních informací zájemci a předání dokladu o provedení směnárenského obchodu?  Musí být schopen jejich sdělení, respektive vydání zpětně doložit, i pokud k směně nakonec nedojde?“.

Současně je nutno upozornit, že shora uvedeným mj. není dotčena specifická povinnost provozovatele směnárenské činnosti vést evidenci směnárenských obchodů ve smyslu § 16 odst. 2 ZSČ.

3) Vykazují provozovatelé ČNB i směnárenské obchody, od kterých bylo (částečně) odstoupeno?

Ustanovení: § 15, § 16a odst. 1 a 2, § 16c ZSČ, § 8 VSČ

Podle § 15 ZSČ provozovatel poskytuje ČNB informace o objemu směnárenských obchodů provedených v jednotlivých měnách, a to podle prováděcího předpisu, viz § 8 VSČ. Provozovatel je povinen sestavit výkaz DEV (ČNB) 26–04 „Nákup a prodej cizí měny“ vyplněním elektronického formuláře, ve kterém uvede za všechny své provozovny souhrnné údaje o objemu směnárenských obchodů provedených v jednotlivých měnách za vykazované kalendářní čtvrtletí, a to bez těch, od kterých bylo odstoupeno podle § 16a ZSČ. Protože podle § 16a odst. 2 ZSČ je odstoupení možno provést, resp. limitováno do ekvivalentu 1 000 EUR, má být takový směnárenský obchod nad (původní) rozsah ekvivalentu 1 000 EUR vykazován v rozsahu nedotčeném odstoupením, tj. modelově, byl-li směnárenský obchod v původním rozsahu 1 500 EUR, poté bylo odstoupeno v rozsahu 1 000 EUR, bude vykazováno 500 EUR.

Nad výše uvedené je zapotřebí uvést, že je nutné informovat ČNB dle § 15 ZSČ též o obchodu, od kterého bylo odstoupeno, nicméně došlo jeho vypořádání ve smyslu § 16c ZSČ.

4) Jakým způsobem se eviduje tzv. storno, resp. zrušení/zneplatnění mylného záznamu o směnárenském obchodu?

Ustanovení: § 16 odst. 1 a 2 ZSČ

Podle § 16 odst. 1 ZSČ provozovatel při provozování směnárenské činnosti pořizuje dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro osvědčení plnění jeho povinností stanovených tímto zákonem.

Současně, podle § 16 odst. 2 ZSČ vede provozovatel evidenci směnárenských obchodů, a to mj. v nepřerušené řadě.

Pakliže provozovatel z důvodu na jeho straně provede zneplatnění mylného záznamu, tzv. storno, pak z evidence směnárenských obchodů vedené podle § 16 odst. 2 ZSČ musí být patrné, že k takovéto operaci došlo, tzn. záznam nelze trvale vymazat atp., ale je nutno vyznačit jeho zneplatnění či zrušení (typicky vč. uvedení důvodu takového storna).

5) Jakým způsobem se vykazují směnárenské obchody, od kterých bylo odstoupeno, zejména v případě, že k odstoupení dojde až v následujícím vykazovaném období?

Ustanovení: § 15 ZSČ, § 8, § 8 odst. 3 VSČ

Podle § 15 ZSČ provozovatel poskytuje ČNB informace o objemu směnárenských obchodů provedených v jednotlivých měnách, a to podle prováděcího předpisu, konkrétně podle § 8 VSČ.

Provozovatel by měl provést opravu údajů ve výkazu, tedy postupovat podle ustanovení § 8 odst. 3 VSČ, které stanoví, že pokud provozovatel zjistí, že údaje v dříve předloženém výkazu nejsou správné, provede bez zbytečného odkladu prostřednictvím internetové aplikace opravu údajů tohoto výkazu.

6) Je nutno evidovat neprovedené směnárenské obchody?

Ustanovení: § 16 odst. 2 a 3 ZSČ

Podle § 16 odst. 2 ZSČ vede provozovatel evidenci směnárenských obchodů. Podle § 16 odst. 3 ZSČ je provozovatel povinen provést záznam do evidence směnárenských obchodů bez zbytečného odkladu po provedení směnárenského obchodu (nejpozději však do konce dne, ve kterém byl obchod proveden).

Z povahy věci, resp. dotčené právní úpravy tedy přímo plyne, že předmětem evidence ve smyslu § 16 odst. 2 ZSČ jsou již uzavřené, a nikoliv neprovedené směnárenské obchody.

 

--------

[1] Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky, resp. základními zásadami postupu správních úřadů uvedenými v § 2 SŘ.