Je dána povinnost poskytnout informační dokument o pojistném produktu ve standardizovaném formátu (IPID) u neživotních pojištění nabízených jako doplňková pojištění k životnímu pojištění?

Z ustanovení § 91 odst. 2 ZDPZ vyplývá: "Další požadavky na formu poskytnutí informací o neživotním pojištění stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie vydaný podle čl. 20 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/97". V otázce posouzení, která pojištění je třeba považovat za pojištění spadající pod uvedenou povinnost, je třeba vycházet z úpravy pojistných odvětví životních a neživotních pojištění podle Přílohy č. 1 k ZPoj. Již směrnice EU 2016/97 o distribuci pojištění (IDD), citovaná v § 91 odst. 2 ZDPZ, ve svém čl. 20 (5) mluví o distribuci produktů neživotního pojištění uvedených v příloze I směrnice 2009/138/ES, přičemž tato příloha směrnice byla transponována právě do Přílohy č. 1 k ZPoj.

Z uvedeného plyne, že v zásadě všechna neživotní pojištění podléhají povinnosti vypracovat a poskytnout zákazníkovi IPID, a naopak pro životní pojištění tato povinnost dána není. V části A bodě I písm. c) Přílohy 1 k ZPoj se uvádí jako odvětví životních pojištění mj. také pojištění "úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části". Z toho je nutno vyvodit, že k  neživotním pojištěním (viz části B a C Přílohy 1 k ZPoj) se pro účely poskytování IPID přistupuje jako k životním pojištěním pouze u pojištění úrazu nebo nemoci, pokud jsou sjednána jako doplňková pojištění k životnímu pojištění.

Informace formou IPID podle nařízení IPID tedy musí být poskytnuty pro veškerá neživotní pojištění, sjednaná jako připojištění k životnímu pojištění, s výjimkou doplňkového pojištění nemoci nebo úrazu. Z § 84 písm. a) až e) ZDPZ (srov. znění čl. 20 odst. 4 IDD) zároveň vyplývá, že v zásadě tytéž informace o produktu, jako jsou obsahem IPID, je nutné poskytnout vždy, a to i v případě těch doplňkových pojištění, resp. připojištění k životnímu pojištění, která jsou za výše uvedených okolností považována za životní.