Z jakého kurzu EUR/CZK je nutné vycházet při zjištění odpovídající částky v jiné měně, pro účely ustanovení regulujících veřejnou nabídku?

Pro zjištění odpovídající částky v jiné měně (EUR) pro účely výjimky de minimis zakotvené v čl. 1 odst. 3 Nařízení o prospektu, ale i dalších ustanovení regulujících veřejnou nabídku [článek 1 odst. 4 písm. c), d) a j) Nařízení o prospektu] se použije kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou a pravidelně uveřejňovaný na jejích internetových stránkách www.cnb.cz zde (srov. obdobně např. § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů nebo § 21 odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů).

V případě nabízení cenných papírů s využitím některé z výjimek podle článku 1 odst. 4 písm. c) a d) Nařízení o prospektu je třeba dodržet stanovené podmínky (omezení) po celou dobu nabídky.[1] Jestliže v průběhu veřejné nabídky nebude možné dodržet podmínky rozhodné pro využití předmětných výjimek, je nabízející povinen v souladu s čl. 3 odst. 1 Nařízení o prospektu uveřejnit prospekt cenného papíru schválený Českou národní bankou nebo zahraničním orgánem dohledu.

--------

[1] Z důvodu možné změny kurzu po dobu nabídky cenných papírů je vhodné nastavit parametry nabídky tak, aby výše investice [v případě výjimky dle článku 1 odst. 4 písm. c) Nařízení o prospektu] či jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus nabízených cenných papírů [v případě výjimky dle článku 1 odst. 4 písm. d) Nařízení o prospektu] neklesla pod stanovenou mez. Naproti tomu výjimka dle čl. 1 odst. 4 písm. j) a především výjimka de minimis dle 1 odst. 3 Nařízení o prospektu zakotvují pro účely posouzení jejich naplnění 12 měsíční lhůtu (časový test). K tomu srov. zde.