Jaké údaje musí obsahovat dokument podle čl. 1 odst. 4 písm. h) a i), resp. čl. 1 odst. 5 písm. g) a h) Nařízení o prospektu?

Nařízení o prospektu nevymezuje podrobně údaje, které mají být obsahem dokumentu vypracovávaného při veřejné nabídce cenných papírů podle čl. 1 odst. 4 písm. h) a i) Nařízení o prospektu, resp. při přijetí na regulovaný trh podle čl. 1 odst. 5 písm. g) a h) Nařízení o prospektu, když pouze stanoví, že musí být zpřístupněn[1] dokument obsahující informace o počtu a povaze akcií/cenných papírů a důvody a podrobnosti nabídky.

Dle názoru České národní banky by měl takový informační dokument obsahovat zejména následující údaje:

  • údaje o osobě, která nabídku činí, tedy obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, případně LEI, byly-li přiděleny a uvedení internetových stránek nabízejícího;
  • identifikace osob, kterým je nabídka určena (adresáti nabídky);
  • počet cenných papírů a cena, za kterou jsou cenné papíry nabízeny, popř. není-li cena známa, místo, kde budou informace o ceně uveřejněny;
  • popis cenných papírů, které jsou nabízeny včetně ISIN, byl-li přidělen, spolu s uvedením, zda se jedná o novou emisi, nebo nabídku již vydaných cenných papírů;
  • přehled práv plynoucích z cenných papírů (pokud jde o cenné papíry vydané podle českého práva, postačí v případě akcií uvést odkaz na příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích[2] a stanov emitenta, u dluhopisů je potřebný odkaz na emisní podmínky apod.);
  • důvody nabídky spolu s uvedením, z jakého důvodu neuveřejňuje nabízející prospekt [odkaz na čl. 1 odst. 4 písm. h) a i) a/nebo na čl. 1 odst. 5 písm. g) a h) Nařízení o prospektu];
  • celková hodnota protiplnění cenných papírů nabízených na území České republiky, je-li předem určitelná;

podrobnosti nabídky, tj. zejména důvody nabídky, klíčové podmínky nabídky, lhůta, po kterou bude nabídka platit.

-------

[1] Nařízení o prospektu na rozdíl od právní úpravy obsažené v § 35 odst. 4 písm. c) a d), resp. dle § 57 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti Nařízení o prospektu, nevyžaduje zaslání předmětného dokumentu České národní bance.

[2] Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů