Je bezúplatná nabídka cenných papírů zaměstnancům emitenta veřejnou nabídkou?

V dohledové praxi se v souvislosti s bezúplatným nabýváním cenných papírů Česká národní banka setkává s dvěma jeho formami.

Tím prvním jsou případy, kdy jsou cenné papíry zaměstnancům přidělovány bezúplatně a zaměstnanci nemají možnost tyto cenné papíry odmítnout. Vzhledem k faktu, že v daném případě chybí jakékoli sdělení o cenném papíru, na jehož základě by zaměstnanci činili investiční rozhodnutí, nelze tudíž hovořit o veřejné nabídce a není proto ani nutné uveřejňovat prospekt. Tento závěr potvrzuje i Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).[1]

Druhým případem jsou situace, kdy zaměstnanci sice mohou cenné papíry nabízené jim bezúplatně zaměstnavatelem odmítnout (je tu prvek rozhodování), nicméně vzhledem k nulové protihodnotě nabízených cenných papírů, lze aplikovat výjimku de minimis zakotvenou v čl. 1 odst. 3 Nařízení o prospektu, podle které se toto nařízení nevztahuje na veřejné nabídky cenných papírů s celkovou hodnotou protiplnění v Unii nižší než 1 000 000 EUR; tento limit se počítá za období dvanáct měsíců. Také v tomto případě v souvislosti s nabízením cenných papírů zaměstnancům nevzniká povinnost sestavovat prospekt, či jiný informační dokument.

Složitější je posouzení situace, kdy jsou zaměstnancům cenné papíry formálně nabízeny bezúplatně, nicméně ve skutečnosti zde existuje jistá protihodnota (akcie jako náhrada za jiné vyčíslitelné benefity, které by jinak zaměstnanec obdržel, konkrétně např. dovolená hrazená zaměstnavatelem jako alternativa přidělení akcií). Zaměstnanci tedy volí, zda přijmou jako formu odměny akcie, nebo něco jiného. V takovém případě je možné identifikovat cenu placenou za akcie ve výši hodnoty alternativního plnění nabízeného zaměstnavatelem a je nutné posoudit, zda připadá v úvahu aplikace výjimky podle čl. 1 odst. 3, případně čl. 1 odst. 4 písm. i) Nařízení o prospektu.

-------

[1] K tomu srov. odpověď s názvem „Free offers“ v dokumentu označeném jako „Q&A on prospectus related issues“, který je uveřejněný zde.