Jaký je rozsah aplikace postupů produktového řízení na stávající produkty, resp. produkty schválené před 1. 12. 2018 a distribuované po 1. 12. 2018 do současnosti?

Shrnutí:

Na produkty schválené pojišťovnou před 1. 12. 2018 je třeba vztáhnout průběžné povinnosti plynoucí z § 53 ZDPZ a nařízení č. 2017/2358. To zahrnuje také dodržení § 53 odst. 2 a 3 ZDPZ. Při náběhu povinností je třeba vzhledem k absenci přechodného ustanovení uplatnit princip proporcionality.

 Jelikož stávající produkty byly vytvořeny a schváleny před 1. 12. 2018, ale povinnosti produktového řízení byly v právní úpravě zakotveny až po 1. 12. 2018 (podle § 53 ZDPZ), musí pojišťovna, samostatný zprostředkovatel či PZ s domovským státem jiným než ČR plnit pouze ty z nich, které jsou průběžného charakteru a které musí být naplňovány po celou dobu trvání pojistného produktu. Jde o průběžný přezkum a pravidelné hodnocení pojistného produktu, hodnocení vhodnosti distribučního kanálu a také schvalování produktu při jeho podstatné změně podle čl. 4 nařízení č. 2358/2017, a to vzhledem k tomu, že při podstatné změně tak, jak je definována v citovaném nařízení, může de facto vznikat nový produkt. Stávající produkty tak nebude třeba znovu schvalovat, nicméně bude třeba vytvořit alespoň předpoklady pro naplnění povinnosti monitoringu produktů, jejich pravidelného přezkumu a navazující povinnosti.

Na produkty vytvořené před 1. 12. 2018 a po tomto datu nelze vztahovat odlišné průběžné povinnosti, neboť nová právní úprava mezi produkty nerozlišuje.[1]

---------

[1] Rovněž lze upozornit, že již od r. 2016 byly vydány Přípravné obecné pokyny EIOPA k opatřením pro dohled nad produktem a jeho řízení přijímaným pojišťovnami a distributory pojištění, s nimiž ČNB prohlásila buď že complies nebo intends to comply. Proces a pravidla produktového řízení tak nejsou zcela nové, nutné je však zohlednit princip proporcionality a náběh pravidel produktového řízení uplatnit přiměřeně, neboť jde o novou zákonnou povinnost, u níž nebylo zákonem ani evropskou právní úpravou stanoveno přechodné období.