Naplní provozovatel webového srovnávače výjimku z působnosti zákona ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) ZDPZ i v případě, že bude od zájemců o pojištění získávat informace týkající se jejich požadavků, cílů a potřeb, a doporučovat konkrétní produkt v daném případě pro zájemce o pojištění jako nejvhodnější, když samotné webové stránky nebudou umožňovat sjednání pojistné smlouvy?

Shrnutí:

Webové srovnávače, na nichž zájemce vyplňuje i své požadavky, cíle a potřeby a/nebo je mu poskytováno doporučení na základě těchto požadavků a potřeb a nikoli pouze obecné srovnání určitých typů produktů na trhu, a na nichž je mu poskytována také možnost (byť nepřímá) sjednat pojištění, naplňují pojem zprostředkování pojištění. V případech, kdy jejich činnost nedosahuje této intenzity, se na ně ZDPZ v souladu s § 3 odst. 1 písm. c) nevztahuje.

 

ZDPZ v § 3 odst. 1 písm. c) stanoví, že se nepoužije na srovnávání pojištění, neumožňuje-li sjednání nebo změnu pojištění. Důvodová zpráva k citovanému ustanovení upřesňuje, že „sestavování seznamů pojistných produktů seřazených podle výhodnosti, včetně srovnání cen a produktů nebo slev na pojistném, spadá do působnosti tohoto zákona, pokud je na konci tohoto procesu zákazník schopen prostřednictvím internetové stránky či jiného média přímo nebo nepřímo uzavřít pojistnou smlouvu.“

V praxi však mohou být běžné případy, kdy srovnávač bude před srovnáním pojištění požadovat zadání konkrétních požadavků, cílů a potřeb zájemce a na jejich základě doporučovat určitý produkt jako nejvhodnější. Prostřednictvím uvedených stránek sice nemusí dojít ke sjednání pojištění, ale zájemce je odkázán na jiné stránky (např. přímo pojišťovny), kde již sjednání bude možné. Obdobně mohou být v závěru procesu srovnání požadovány po zájemci kontaktní údaje, na základě nichž bude následně osloven pojišťovnou nebo PZ, který se zájemcem pojištění sjedná. Tehdy se jedná o možnost sjednat pojištění, která je v přímé souvislosti s provedeným srovnáním produktů a která je vnímána zákazníkem jako jeden proces vedoucí k sjednání pojištění. Tato činnost tak naplňuje znění zákona upřesněné důvodovou zprávou, neboť zákazník je schopen, přinejmenším nepřímo, prostřednictvím tohoto procesu pojištění sjednat.

Pokud naopak srovnávač na základě zadaných požadavků a potřeb srovná produkty, aniž by byla přímo či nepřímo zákazníkovi nabídnuta možnost sjednání pojištění, nelze takovou činnost považovat za zprostředkovatelskou činnost spadající pod ZDPZ. Jako příklad činnosti v tomto smyslu vyňaté z působnosti ZDPZ lze uvést srovnávání nabídky pojistných produktů na základě modelových (tj. hypotetických, neindividualizovaných) parametrů předmětu pojištění, a to včetně uvedení pouhého názvu příslušné pojišťovny u daného produktu.

S ohledem na formulaci výjimky v § 3 odst. 1 písm. c) ZDPZ a na definici pojmu „zprostředkování pojištění“ v § 2 písm. e) ZDPZ lze proto dovozovat, že webové srovnávače, na nichž zájemce vyplňuje i své požadavky, cíle a potřeby, je mu poskytováno doporučení na základě těchto požadavků a potřeb (nikoli pouze obecné srovnání určitých typů produktů na trhu), a také možnost (byť nepřímá) sjednat pojištění, vykazuje znaky zprostředkování pojištění, neboť nenaplní výjimku podle § 3 odst. 1 písm. c) ZDPZ, a půjde o „nabízení možnosti sjednat ...pojištění, včetně srovnávání pojištění“ (§ 2 písm. e) bod 1. ZDPZ), resp. o „provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, .... pojištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání....“ (§ 2 písm. e) bod 3. ZDPZ).