Lze v informačním přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů uvádět kontaktní údaje úvěrové instituce a naopak neuvádět již neaktuální údaje?

a. kontaktní údaje úvěrové instituce

Z pohledu ZoB a Vyhlášky č. 12/2016 Sb. je možné, aby informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta („informační přehled“) obsahoval kromě kontaktních údajů Garančního systému finančního trhu (GSFT) rovněž kontaktní údaje úvěrové instituce, vůči které má klient pojištěnou pohledávku z vkladu.

Podle § 11 odst. 2 ZoB úvěrová instituce informuje klienta o systému pojištění pohledávek z vkladů, kterého se účastní, a poskytne mu rovněž další informace o fungování příslušného systému pojištění pohledávek z vkladů v rozsahu informačního přehledu podle § 11 odst. 6 ZoB. Informační přehled obsahuje základní informace o limitu pojištění, lhůtě pro výplatu a měně, ve které bude náhrada za pohledávku z vkladu vyplacena, a o tom, kterému systému pojištění pohledávek z vkladů daný vklad podléhá, a další související informace potřebné pro klienta. Vzor informačního přehledu stanoví Vyhláška č. 12/2016 Sb.

Ve vzoru informačního přehledu podle Vyhlášky č. 12/2016 Sb.jsou transponovány údaje, které jsou uvedeny v čl. 16 odst. (1) a (2) a v příloze I směrnice o systémech pojištění vkladů (DGSD)[1]. DGSD mj. požaduje vložit do informačního přehledu kontaktní údaje systému pojištění vkladů (adresu, telefon, e-mail atd.).

Jak však ukazují poznatky GSFT i signály z jiných členských států EU, klienti nezřídka omylem kontaktují systém pojištění vkladů i ve věcech, které se týkají primárně jejich vztahu s úvěrovou institucí, což v praxi zbytečně zvyšuje administrativní zátěž systému pojištění vkladů a nedůvodně zatěžuje i samotné klienty, kteří posílají žádost nejprve GSFT, který jim ale nemůže odpověď poskytnout, a až následně směřují dotaz na dotčenou úvěrovou instituci.

V zájmu omezení rizika vzniku nedorozumění je tudíž vhodné, aby úvěrové instituce své kontaktní údaje uváděly přímo v informačním přehledu v rubrice „Další informace jsou dostupné na:“ před odkazy na adresu internetové stránky GSFT (resp. Fondu pojištění vkladů).

b. neaktuální údaj o lhůtě pro výplatu

Úvěrová instituce nemusí v informačním přehledu uvádět neaktuální údaj o lhůtě pro výplatu.

Vyhláška byla vydána začátkem roku 2016, kdy platila lhůta pro výplatu náhrad v délce 20 pracovních dnů. Již tehdy platilo, že k 1. 6. 2016 se tato lhůta zkrátí na 7 pracovních dnů, v obou případech od rozhodného dne, tedy ode dne, kdy ČNB vydala příslušné oznámení, případně soud příslušné rozhodnutí.

Vyhláška proto obsahuje obě lhůty, lhůtu 20 pracovních dnů i 7 pracovních dnů, spolu s údajem, kdy se která lhůta uplatní.

V současnosti však není údaj o lhůtě použitelné do 31. 5. 2016 relevantní, jeho uvádění je zbytečné a některé úvěrové instituce ho proto neuvádějí.

Souhlasíme proto, že je možné spojení „20 pracovních dnů (do 31. 5. 2016)4„ z informačního přehledu vypustit, aniž by šlo o porušení vyhlášky. Uvedení jediné (aktuální) lhůty také odpovídá příloze I DGSD.

---------

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (přepracované znění).