Do kdy trvá oprávnění k činnosti investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce registrovaných do 2. 1. 2018 a kdy je splatný správní poplatek za prodloužení oprávnění?

Investiční zprostředkovatel, který byl registrován do 2. 1. 2018 včetně, musí po tomto datu uhradit správní poplatek podle § 30b ZPKT, resp. přechodných ustanovení Novely ZPKT, a to nejpozději do 3. 4. 2018. Ve stejné lhůtě musí být zaplacen správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti dříve registrovaného vázaného zástupce.

Pokud bude poplatek uhrazen, bude oprávnění investičního zprostředkovatele nebo vázaného zástupce trvat do 31. 12. 2019; jinak zaniká ke dni 31. 12. 2018.

Další prodloužení o 12 měsíců (tj. na kalendářní rok 2020) bude možné provést úhradou poplatku v roce 2019 ve standardních lhůtách podle poznámky v položce 65 přílohy zákona o správních poplatcích.

Podle § 30b odst. 1 ZPKT povolení k činnosti investičního zprostředkovatele trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o udělení tohoto povolení. Platnost povolení k činnosti investičního zprostředkovatele se podle § 30b odst. 2 prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Podle § 30b odst. 4 povolení k činnosti investičního zprostředkovatele zaniká uplynutím doby trvání povolení podle § 30b odst. 1 ZPKT, nedojde-li k prodloužení podle § 30b odst. 2 ZPKT.

Bod 8 přechodných ustanovení Novely ZPKT přitom stanoví, že investiční zprostředkovatel zaregistrovaný ke dni nabytí účinnosti Novely (tj. do 2. 1. 2018 včetně) se považuje za investičního zprostředkovatele, kterému bylo uděleno povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podle ZPKT. Bod 11 přechodných ustanovení Novely ZPKT stanoví mj., že takový investiční zprostředkovatel uhradí do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Novely ZPKT (tj. do 3. 4. 2018) správní poplatek podle § 30b ZPKT.

Účelem bodu 8 přechodných ustanovení Novely ZPKT je zajistit kontinuitu dosavadních investičních zprostředkovatelů1, tedy zajistit, že dosavadní investiční zprostředkovatelé (podnikající dosud na základě „registrace“ a nikoliv „povolení“) počínaje dnem 3. 1. 2018 nepozbydou zcela možnosti poskytovat investiční služby. Tímto přechodným ustanovením však není fingováno vydání rozhodnutí o udělení povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podle nové úpravy, ani určeno datum nabytí právní moci takového (fiktivního) rozhodnutí o udělení tohoto povolení (viz § 30b odst. 1 ZPKT) – zakládá se pouze trvající postavení investičního zprostředkovatele. Bod 8 přechodných ustanovení Novely ZPKT nepovažuje za den účinnosti této novely den účinnosti (fiktivního) rozhodnutí o povolení investičního zprostředkovatele. Vykládat den účinnosti ZPKT (tj. 3. 1. 2018) jako datum vydání fingovaného rozhodnutí by také nebylo konzistentní s bodem 11 přechodných ustanovení Novely ZPKT ohledně úhrady správního poplatku, poněvadž by tento bod byl jinak zbytečný a postačila by přímá aplikace obecných ustanovení (zejm. § 30b ZPKT).

Ustanovení § 30b odst. 1 ZPKT tak v důsledku bude samo o sobě aplikovatelné až na subjekty, kterým bude povolení k činnosti investičního zprostředkovatele uděleno počínaje dnem 3. 1. 2018. To jest na subjekty, kterým bude uděleno povolení k činnosti investičního zprostředkovatele, dopadne povinnost prodloužit povolení o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku až v roce 2019 (tj. prodloužení na kalendářní rok 2020). Postup vůči dříve registrovaným investičním zprostředkovatelům však upravují přechodná ustanovení. Ta určují okamžik první úhrady poplatku, aby ve smyslu § 30b odst. 2 ZPKT zaplacením správního poplatku došlo k prodloužení povolení k činnosti investičního zprostředkovatele na kalendářní rok 2019.

Zákonodárce tak učinil prostřednictvím bodu 11 přechodných ustanovení Novely ZPKT2, přičemž ale nepřistoupil ke stanovení speciální úpravy zániku povolení v případě neuhrazení správního poplatku podle přechodného ustanovení. Pro zánik povolení k činnosti dříve registrovaného investičního zprostředkovatele se tedy použije obecná úprava v § 30b odst. 4 ZPKT ve spojení s § 30b odst. 2 ZPKT.

Určení první úhrady poplatku stanovené v bodu 11 přechodných ustanovení Novely ZPKT, je zároveň speciální ohledně data splatnosti tohoto poplatku vůči úpravě podle Poznámky v položce 65 přílohy k zákonu o správních poplatcích („Správní poplatek za prodloužení akreditace, povolení nebo oprávnění je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění a nejpozději ve lhůtě 30 dnů přede dnem skončení akreditace, povolenínebo oprávnění.“).

Výše uvedené pak platí obdobně i pro vázané zástupce, když body 9 a 12 přechodných ustanovení Novely ZPKT, úprava trvání oprávnění k činnosti vázaného zástupce v § 32g odst. 3 a 4 a § 32h odst. 1 písm. f) ZPKT jsou v zásadě totožná jako u investičních zprostředkovatelů.

 

-------

1 Viz důvodová zpráva k Novele ZPKT: „Staví se na jisto, že existující povolení k činnosti OCP…se považují za obdobná povolení dle nové úpravy. Taktéž stávající investiční zprostředkovatelé se stávají investičními zprostředkovateli podle nové úpravy, podobně i vázaní zástupci.“

2 Důvodová zpráva k této části Novely ZPKT zní: „Specifická přechodná ustanovení pro investiční zprostředkovatele a vázané zástupce, které upravují povinnost uhrazení udržovacího správního poplatku.“