Transparentnost nákladů

Vzor minimálních informací

Bude ČNB vytvářet vzor minimálních informací pro splnění povinnosti informování o nákladech, aby informování klientů na trhu bylo jednotné?

V této chvíli vytvoření jednotného vzoru nepředpokládáme. Podporujeme nicméně iniciativu účastníků trhu v této oblasti, např. v rámci profesních asociací.
 
Způsob vykazování poplatků za investiční nástroje

Poplatky za investiční nástroje se mají uvádět agregovaně za všechny nástroje, nebo po nástrojích?

Podle § 15d odst. 1 písm. e) ZPKT informuje obchodník s cennými papíry zákazníka o veškerých nákladech a úplatách za poskytnutí investiční služby. Podle § 15d odst. 4 ZPKT je potřebné náklady vyjádřit „souhrnně, aby zákazník mohl porozumět celkovým nákladům a mohl posoudit jejich celkový dopad na návratnost investice.“ Ustanovení § 15a odst. 2 ZPKT obsahuje požadavek na srozumitelné poskytování informací tak, aby byl zákazník schopen dostatečně pochopit podstatu a rizika nabízeného investičního nástroje a aby byl schopen učinit informované investiční rozhodnutí. Z těchto ustanovení usuzujeme, že zájem na adekvátní informovanosti klienta typicky vyžaduje, aby se agregovaná výše nákladů uváděla za každý nástroj zvlášť, jinak by nebylo možné posoudit celkový dopad nákladů na návratnost investice do investičního nástroje. Nelze však předem vyloučit, že v některých případech bude informování v úhrnu za celou skupinu investičních nástrojů lépe naplňovat podmínku srozumitelného informování o nákladech. Na žádost zákazníka obchodník s cennými papíry vždy poskytne tyto informace rozepsané na jednotlivé položky (§ 15d odst. 4 ZPKT).
 
Swapové poplatky

Co je myšleno pod pojmem swapové poplatky (Nařízení (EU) 2017/565, Příloha II, Tabulka 2)?

Jde o transakční náklady spojené s uzavřením, resp. udržováním swapových kontraktů. Může jít poplatek za samotné uzavření swapového kontraktu, poplatek za „rollover“ otevřené pozice do dalšího dne, atd.
 
Náklady na směnu

Jakým způsobem počítat náklady na směnu (Nařízení (EU) 2017/565, Příloha II, Tabulka 1)?

Náklady na směnu zahrnují jak samotný poplatek za směnu, tak i marži zahrnutou v kurzu. Vhodnou metodologii pro výpočet obsahuje nařízení (EU) 2017/653[1] v Příloze VI., zejm. v bodech 12 a 17.
 
Daně jako náklad fondu

Patří zdanění fondů do nákladů investičního nástroje?

Daně hrazené z majetku fondů snižují výnos klienta a jako takové proto tvoří náklad.
 
Způsob vykazování poplatků za investiční služby a investiční nástroje

Mají se poplatky za investiční službu a investiční nástroje agregovat dohromady (například u služby obhospodařování majetku zákazníka, tj. individuální portfolio management)? Pokud ne, kam patří vstupní a výstupní poplatky fondů, přirážky v ceně obchodu (např. u dluhopisů)? Mají se agregovat dohromady jednotlivé položky nákladů za investiční služby a za investiční nástroje uvedené v Tabulce 1 a 2 (Nařízení 2017/565, Příloha II)?

Podle čl. 50(2) nařízení (EU) 2017/565 je náklady nutno agregovat v jednotlivých kategoriích (poplatky za investiční službu, poplatky za investiční nástroje a pobídky) a následně i souhrnně za tyto tři kategorie. Způsob poskytování informací se vždy musí odvíjet od požadavku na srozumitelnost, resp. smysluplnost jejich poskytování. Rovněž platí, že na požádání je obchodník s cennými papíry povinen sdělit i detailnější rozpis nákladů (§ 15d odst. 4 ZPKT).

Pokud jde o dotaz ohledně zařazení vyjmenovaných poplatků do příslušných kategorií, domníváme se, že tyto typy nákladů spadají mezi náklady spojené s investičními nástroji.

 

---------
[1] Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32017R0653