Fondy kolektivního investování pro retailové zákazníky: poplatky, výkonnost, poskytování informací o poplatcích a výkonnosti

Způsob vyjádření naúčtovaných poplatků

Je třeba na úroveň klienta vypočítávat naúčtované poplatky jednak v procentuální výši (poplatky za prodej i průběžné poplatky) a jednak v penězích (kolik bylo jednotlivému klientovi naúčtováno na vstupních a průběžných poplatcích)?

Ano, poskytovatel investiční služby je povinen veškeré náklady agregovat a vyjádřit jak v procentuální, tak v nominální hodnotě (čl. 50(2) druhý pododstavec nařízení (EU) 2017/565), a to rozděleně do příslušných kategorií (investiční služby, investiční nástroje, platby (pobídky) obdržené poskytovatelem investiční služby od třetích stran) a následně i v agregované podobě za všechny kategorie. Srov. rovněž ESMA IP Q&A[1].
 
Způsob vyjadřování výkonnosti

Je třeba na úroveň klienta zobrazovat hrubou i čistou výkonnost jeho investic?

Podle čl. 50(10) nařízení (EU) 2017/565 je potřeba poskytnout klientovi ilustraci, která zobrazí dopad celkových nákladů na návratnost jeho investice. Tzn. údaj o tom, o kolik se hodnota jeho investice snížila v důsledku nákladů. To lze dosáhnout právě srovnáním hrubé výkonnosti (výkonnost bez započítání nákladů) a čisté výkonnosti (výkonnost se započítanými náklady). Např. v případě vstupního poplatku se hodnota investice snížila o vstupní poplatek, celková výkonnost je tedy nižší, než by byla v případě, pokud by poplatek nebyl stržen. Tento rozdíl vyjadřuje dopad na návratnost (srov. i vzor ilustrace doporučený Securities and Markets Stakeholders Group v rámci Technického doporučení).[2] Odkazujeme rovněž na ESMA IP Q&A[3].
 
Frekvence ex post informování o nákladech

Předpokládá se, že se náklady budou „zobrazovat“ v rámci ročního výpisu z účtu (tedy nikoliv průběžně)? Stačí frekvence 1x ročně? Kdy bude první reporting (v lednu 2019)?

Podle čl. 50(9) nařízení (EU) 2017/565 a § 15g odst. 3 ZPKT je potřebné poskytnout personalizovaný ex post reporting ohledně nákladů alespoň jednou ročně, předpisy nicméně nevylučují i častější reporting. Pokud jde o datum prvního reportingu, povinnost poskytovat pravidelný ex post reporting je novou povinností, přičemž účinnost právních předpisů, které je zavádějí, je stanovena na 3. ledna 2018. Pro naplnění této povinnosti proto bude postačovat, aby první reporting proběhl nejpozději v lednu 2019. Srov. rovněž ESMA IP Q&A[4].

 

--------
[1] ESMA IP Q&A, část 9, otázka 13, odpověď 13.
[2] Technické doporučení, s. 117.
[3] ESMA IP Q&A, část 9, otázky 1 a 2, odpovědi 1 a 2.
[4] ESMA IP Q&A, část 9, otázka 4, 5 a 21, odpověď 4, 5 a 21.