Je možný souběh funkcí pracovníka compliance a risk manažera obchodníka s cennými papíry?

Oblast zajišťování shody s předpisy (compliance) upravují především § 12a odst. 2 písm. d) ZPKT (transponující čl. 16(5) MiFID II) a čl. 22 Nařízení (EU) 2017/565. Aby mohly osoby vykonávající funkci zajišťování shody s předpisy řádně a nezávisle plnit své povinnosti, zajistí obchodník s cennými papíry, mimo jiné, že se osoby zapojené do výkonu této funkce nesmí účastnit výkonu služeb či činností, jež sledují (čl. 22(3)(d) Nařízení (EU) 2017/565). Obecně tedy není souběh funkcí pracovníka compliance a risk manažera obchodníka s cennými papíry možný.

Článek 22 Nařízení (EU) 2017/565 je však potřeba vykládat přiměřeně[1], za pomoci interpretačních ustanovení obsažených v preambuli Nařízení (EU) 2017/565. Podle bodu 37 této preambule skutečnost, že funkci řízení rizik a funkci zajišťování shody s předpisy vykonává tatáž osoba, nemusí nutně ohrožovat nezávislý výkon obou těchto funkcí. Současně toto ustanovení uvádí, že v případě malých investičních podniků nemusí být přiměřená

  • podmínka, aby osoby pověřené funkcí zajišťování shody s předpisy nebyly zapojeny do výkonu jimi sledovaných funkcí, i
  • podmínka, že odměna takových osob by neměla být určována způsobem, který bude pravděpodobně na újmu jejich objektivitě.

Z uvedeného proto lze dovodit, že u těch obchodníků s cennými papíry, kteří vzhledem k povaze své činnosti nejsou vystaveni zvýšené míře rizika je v odůvodněných případech, za dodržení ostatních podmínek stanovených zejména v čl. 22(3) Nařízení (EU) 2017/565, souběh funkce risk manažera a osoby pověřené výkonem compliance přípustný.

Bude se jednat např. o obchodníky s cennými papíry, kteří nedrží zákaznický majetek nebo kteří poskytují investiční služby jen ve velmi omezeném rozsahu.

Takové řešení výslovně dovoluje také § 21 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry[2].

Uvedené však neplatí pro obchodníky s cennými papíry, u nichž by souběh výkonu funkce řízení rizik a compliance nebyl přiměřený vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti činnosti obchodníka s cennými papíry, a to s ohledem na zvýšené nároky na výkon jak osoby odpovědné za řízení rizik, tak osoby odpovědné za compliance. Souběh funkcí by tedy nebyl přiměřený a tedy ani přípustný v případě obchodníků s cennými papíry, kteří obchodují na vlastní účet, obchodníků provádějící obhospodařování majetku zákazníků, obchodníky provádějící tzv. maržové obchodování aj. U takových obchodníků s cennými papíry by podmínky obsažené v čl. 22 Nařízení (EU) 2017/565 byly nepřiměřené pouze za výjimečných okolností (odst. 37 preambule Nařízení (EU) 2017/565) a platí tedy obecné pravidlo, že souběh těchto funkcí je vyloučen.

--------

[1] Viz znění čl. 22(1) Nařízení (EU) 2017/565: „Investiční podniky zřídí, zavedou a udržují přiměřené strategie a postupy k odhalování případného rizika ... a přijmou přiměřená opatření a postupy minimalizující takové riziko ... Investiční podniky zohlední povahu, rozsah a složitost své podnikatelské činnosti ...“

[2] Podle § 21 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry jsou „výkon funkce řízení rizik a výkon funkce compliance ... vzájemně odděleny, ledaže by takové uspořádání bylo nepřiměřené povaze, rozsahu a složitosti činností povinné osoby“