K oznamování obchodů osob s řídicí pravomocí

Oznamují osoby s řídicí pravomocí ve společnosti se sídlem v jiném členském státě EU, která je kotovaná na regulovaném trhu v České republice, obchody s finančními nástroji ČNB nebo jinému orgánu dohledu?

Osoby s řídicí pravomocí v rámci emitenta se sídlem v jiném členském státě EU, jehož finanční nástroje jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v České republice, stejně jako osoby s nimi úzce propojené, neoznamují obchody s akciemi, dluhovými cennými papíry nebo odvozenými nástroji ČNB. Oznamování těchto obchodů provádějí vůči příslušnému orgánu dohledu ve státě sídla emitenta.

Nařízení MAR zakotvuje povinnost osob s řídicí pravomocí v rámci emitenta, jakož i osob s nimi úzce propojených („povinné osoby“), oznamovat každý obchod uskutečněný na jejich vlastní účet, vztahující se k akciím nebo dluhovým nástrojům daného emitenta nebo k derivátům nebo k jiným finančním nástrojům s nimi spojenými. Tuto oznamovací povinnost plní povinné osoby vůči danému emitentovi a vůči příslušnému orgánu.

Pokud jde o vymezení právní úpravy, kterou se řídí oznamovací povinnost povinných osob vůči příslušným orgánům1 je relevantním čl. 19(2) druhý pododstavec nařízení MAR. Tento článek stanoví, že rozhodující jsou právní předpisy členského státu, ve kterém má emitent sídlo, přičemž oznámení se činí příslušnému orgánu dotyčného členského státu do tří pracovních dnů ode dne uskutečnění obchodu2. Z tohoto ustanovení lze dovodit, že orgánem, kterému povinné osoby plní danou oznamovací povinnosti, je příslušný orgán členského státu3, na jehož území se nachází sídlo daného emitenta. Pokud tedy bude mít daný emitent sídlo mimo Českou republiku, nebude tímto orgánem Česká národní banka.

 

---------

1 Co se rozumí příslušným orgánem, stanoví článek 3 odst. 1 bod 12) nařízení MAR.

2 Anglické znění článku 19 odst. 2 druhý pododstavec nařízení MAR zní: „The rules applicable to notifications, with which persons referred to in paragraph 1 must comply, shall be those of the Member State where the issuer or emission allowance market participant is registered. Notifications shall be made within three working days of the transaction date to the competent authority of that Member State.“. 3 K určení příslušného orgánu srov. článek 22 nařízení MAR