Pokud platné nebo připravované předpisy na finančním trhu vyžadují složení odborné zkoušky před osobou s akreditací České národní banky, mohou akreditaci k pořádání těchto zkoušek získat i banky?

Banky mohou provádět přezkušování odbornosti podle předpisů nafinančním trhu a získat odpovídající akreditaci, pokud budou tuto činnost vykonávat (pouze) v souvislosti se zajištěním vlastního provozu a provozu jimi ovládaných jiných bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, zajišťoven, finančních institucí a podniků pomocných služeb.

Podle § 85 zákona o doplňkovém penzijním spoření (č. 427/2011 Sb.) je akreditovanou osobou „osoba, která je na základě povolení od České národní banky … oprávněna pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti podle tohoto zákona“. Odborná způsobilost podle tohoto zákona se vyžaduje u osob, které se přímo podílejí na distribuci doplňkového penzijního spoření.

Podobné pravidlo je obsaženo např. v § 61 a 62 návrhu zákona o spotřebitelském úvěru (sněmovní tisk 679) a bylo součástí § 18b v návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, který vláda předložila Parlamentu ČR (sněmovní tisk 415), ale následně jej vzala v červenci 2015 zpět. K teprve připravovaným právním předpisům se Česká národní banka zpravidla nevyjadřuje, neboť nelze vyloučit jejich změny a jejich přijetí není jisté. Toto vyjádření k akreditaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření však má obecnou platnost pro případné další předpisy na finančním trhu, pokud v nich bude akreditace upravena obdobným způsobem.

Banky mohou vykonávat jen omezený okruh činností na finančním trhu podle § 1 odst. 1 až 4 ZoB. Pořádání odborných zkoušek, které souvisejí s produkty, které banka v mezích zákona a bankovní licence distribuuje (např. doplňkové penzijní spoření i v rámci finančního makléřství podle § 1 odst. 3 písm. i) ZoB) lze podřadit pod činnosti související se zajištěním provozu podle § 1 odst. 4 ZoB. Banky tedy mohou činnost akreditované osoby provádět pro sebe (tj. pro osoby, které využívají při svém provozu, tedy své zaměstnance, vázané zástupce a další pracovníky distribuční sítě působící pro banku) a dále v souvislosti s provozem vybraných finančních institucí,1 které ovládají, tedy opět pro osoby, které sepodílejí na provozu těchto dalších finančních institucí.

Zákon o bankách nezakazuje bankám výkon takových „provozních“ činností, ale pokud se jedná o činnost vyžadující oprávnění podle zvláštního zákona, musí banka toto oprávnění získat. V případě, že banka v rámci podnikání provádí zkoušky pro osoby přímo se podílející na distribuci doplňkového penzijního spoření, musí získat akreditaci podle § 86 zákona o doplňkovém penzijním spoření. V současnosti již několik bank tuto akreditaci získalo. 

Pokud by banka pořádala odborné zkoušky pro veřejnost, resp. pro osoby, které nevyužívá při svém provozu sama nebo jí ovládané finanční instituce uvedené v § 1 odst. 4 ZoB, překračovala by meze své licence a jednalo by se o správní delikt podle § 36e odst. 1 písm. a) ZoB, resp. správní delikt podle příslušného předpisu upravujícího akreditaci (pro akreditace v oblasti doplňkového penzijního spoření však takový speciální delikt upraven není).

---------

1 § 1 odst. 4 ZoB: „Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny v licenci; to neplatí pro činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním jejího provozu a provozu jí ovládaných jiných bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, zajišťoven, finančních institucí a podniků pomocných služeb. …“