Registrace vázaných zástupců zahraničních obchodníků s cennými papíry

Zapisuje se vázaný zástupce do seznamu vázaných zástupců dle § 32c odst. 1 ZPKT, pokud jeho prostřednictvím hodlá poskytovat v České republice investiční služby zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb (zahraniční obchodník)? 

Zápis do registru vázaných zástupců je nutnou podmínkou činnosti vázaných zástupců v České republice, i když zastupují zahraničního
obchodníka.

Čl. 32(1) druhý pododstavec MiFID1 stanoví, že členské státy nekladou na organizaci a provoz pobočky zahraničního obchodníka žádné další požadavky kromě notifikace. Toto pravidlo však nebrání požadovat registraci vázaných zástupců zahraničního obchodníka v místě jejich usazení.

Tato skutečnost plyne zejména z čl. 23(3) prvního pododstavce MiFID, podle kterého se vázaní zástupci zapisují do veřejného rejstříku v členském státě, v němž jsou usazeni. Obdobně z bodu 39 preambule MiFID plyne, že vázaný zástupce má být registrován ve státě, kde působí. Úprava registrací vázaných zástupců v MiFID přitom nijak nerozlišuje vázané zástupce podle původu zastupovaných obchodníků s cennými papíry. Na to navazuje česká úprava (viz zejm. § 32a odst. 1 ve spojení s § 32a odst. 2 ZPKT), přičemž postup registrace (zápisu do seznamu) je obsažen v § 32c ZPKT a v § 23 vyhlášky.

Usazení přitom v českém zákoně odpovídá spojení „sídlo nebo pobyt“ na území České republiky a nejde jen o bydliště, ale i trvalejší působení na území ČR (pobyt) spojené s ekonomickou aktivitou.

Uvedení vázaného zástupce v notifikaci zahraničního obchodníka podle § 24 odst. 2 ZPKT přitom nenahrazuje registraci vázaného zástupce.

Pro působení dalších vázaných zástupců se nevyžaduje, aby byli vedle registrace v REGIS uvedeni i v notifikaci o změně rozsahu činnosti organizační složky obchodníka s cennými papíry. To však platí pouze tehdy, pokud již bylo notifikováno poskytování investičních služeb prostřednictvím více vázaných zástupců a v notifikaci byly popsány jejich vzájemné vztahy a určena jedna osoba odpovědná za plnění povinností podle § 24 odst. 5 ZPKT. V opačném případě je nutné, aby ČNB obdržela prostřednictvím domovského orgánu dohledu informaci ve smyslu čl. 32(9) MiFID, v níž provede aktualizaci informací podle čl. 32(2) písm. b) až d) MiFID.

Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců je nutné podat prostřednictvím aplikace REGIS: www.cnb.cz/cnb/regis Pro přístup do systému a podání žádosti je nutné použít kvalifikovaný certifikát (uznávaný elektronický podpis).2  Ačkoliv žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců podává zastoupený, tedy zahraniční obchodník (viz § 32c odst. 2 ZPKT), v praxi není vyloučeno, aby byl vázaný zástupce k tomuto jednání zastoupeným zmocněn.Zápis do seznamu vázaných zástupců ČNB provede až po obdržení plné moci, příp. pověření zaměstnance jednat jménem právnické osoby.4

Činnost vázaného zástupce, který není zapsán do seznamu vázaných zástupců, představuje neoprávněné poskytování investičních služeb.5

 

------

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice
Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS.

Kromě kvalifikovaného certifikátu musí být současně v PC instalována podpora pro práci s certifikáty a JAVA – podrobnější
informace, návod pro přístup do aplikace REGIS, popis nastavení internetového prohlížeče, instalační balíčky a často kladené
dotazy lze nalézt na internetových stránkách aplikace REGIS v části Návod a stažení podpůrných souborů:
https://oam.cnb.cz/regisextdad/REGISEXT.www_forms.uvod?p_lan=CS&p_menu=2.

3 Srov. § 30, § 31 a § 33 správního řádu. Má-li plná moc sloužit pro neurčitý počet žádostí o zápis do seznamu vázaných
zástupců, musí být podpis na plné moci úředně ověřen [§ 33 odst. 2 písm. c) správního řádu].

Plnou moc lze doručit v listinné podobě nebo na podatelnu ČNB anebo zaslat v elektronické podobě prostřednictvím datové
schránky, emailem se zaručeným elektronickým podpisem (http://www.cnb.cz/cs/verejnost/kontaktujte_nas.html) nebo přímo
prostřednictvím aplikace REGIS. Listinná plná moc musí být pro potřeby elektronického zasílání do elektronické podoby
konvertována subjektem oprávněným provádět autorizovanou konverzi dokumentů ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb. (Czech
Point).

5 Neoprávněný výkon činnosti je v takovém případě správním deliktem dle § 164 odst. 1 písm. a) ZPKT, za který může Česká
národní banka uložit pokutu do 20 000 000 Kč ve smyslu § 164 odst. 3 písm. b) ZPKT. V případě většího rozsahu činnosti může
jít o trestný čin neoprávněného podnikání podle § 251 trestního zákona.