Nový zákon o doplňkovém penzijním spoření zavedl limity na provize za distribuci penzijních produktů. Dopadají tyto limity i na distribuci penzijního připojištění, tedy původního penzijního produktu?

Dřívější penzijní připojištění provozované v současnosti prostřednictvím transformovaných fondů již nelze nově sjednávat a volba transformovaného fondu z rozhodnutí účastníka není až na zcela výjimečné případy možná. K zprostředkovatelské činnosti v této oblasti tak může běžně docházet jen v souvislosti s úpravou výše příspěvků na penzijní připojištění.

ZDPS stanoví limit pro odměnu, kterou poskytuje penzijní společnost za nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření a správu smluv o doplňkovém penzijním spoření a související činnosti /§ 63 ve spojení s § 60 odst. 2 písm. c)/. Některá pravidla pro  doplňkové penzijní spoření se sice uplatní i na penzijní připojištění tj. transformovaný fond, ovšem nejde o pravidla, která se týkají odměny zprostředkovatele. Rozsah uplatnění nových pravidel na penzijní připojištění vymezuje zejména § 193, podle něhož se na "transformovaný fond ... vztahují ustanovení týkající se účastnického fondu a vztahu penzijní společnosti a depozitáře k účastnickému fondu přiměřeně." Odměna zprostředkovatele se netýká transformovaného fondu, protože ji hradí penzijní společnost z vlastních prostředků. Doplňující pravidlo obsahuje § 192 odst. 1, podle něhož se ve vztahu k úplatě penzijní společnosti za provozování penzijního připojištění použije obdobně § 60, tj. pravidlo, že z úplaty penzijní společnosti se hradí náklady spojené s činností fondu. Zákonodárce mohl odkázat na obdobné použití § 63, který stanoví limit odměny zprostředkovatele, případně podřídit zprostředkování v oblasti penzijního připojištění celé novému režimu, ale toto neučinil. Limit odměny zprostředkovatele penzijního připojištění tak zákon nestanoví a výši odměny ponechává na dohodě penzijní společnosti a zprostředkovatele (v mezích limitu pro úplatu penzijní společnosti podle § 192 odst. 3).

To ale neznamená, že ze ZDPS neplynou žádná pravidla pro odměňování zprostředkovatelů v oblasti penzijního připojištění. Způsob odměňování, který by ohrožoval finanční stabilitu penzijní společnosti, případně ohrožoval řádné plnění povinností vůči zákazníkům (střet zájmů apod.) by byl v rozporu s požadavkem na obezřetné podnikání a odbornou péčí penzijní společnosti.

Navíc je nutné upozornit, že zprostředkování v oblasti penzijního připojištění se prakticky omezuje právě na změny stávajících smluv. Je zřejmé, že by mělo jít o odměnu přiměřenou (zbytkové) povaze zprostředkování v této oblasti tak, aby touto cestou nebyla obcházena pravidla pro odměnu za zprostředkování účasti v účastnických fondech. Nabízení nových penzijních produktů, pokud by k němu při činnosti zprostředkovatele docházelo byť nepřímo, už vyžaduje registraci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a pravidla v něm uvedená se uplatní plně.