Převod prostředků účastníka penzijního připojištění v transformovaném fondu do účastnických fondů doplňkového penzijního spoření

1. Má účastník penzijního připojištění v transformovaném fondu právo na převod svých prostředků v tomto fondu do účastnických fondů doplňkového penzijního připojištění?

2. Za jakých podmínek se tento převod uskutečňuje? 

1. K právu na převod

Převod prostředků účastníka penzijního připojištění z transformovaného fondu do účastnických fondů doplňkového penzijního spoření je možný. Jde o zvláštní druh převodu prostředků, který je výslovně upraven v § 191 odst. 3 větě první ZDPS. Z tohoto ustanovení vyplývá, že tento převod prostředků účastníka je možný pouze z transformovaného fondu do účastnických fondů, které jsou obhospodařovány totožnou penzijní společností.

Převod prostředků účastníka z transformovaného fondu do účastnických fondů doplňkového penzijního spoření, které jsou obhospodařovány jinou penzijní společností, než ta která obhospodařuje tento transformovaný fond, není podle § 191 odst. 3 ZDPS možný. Převod prostředků účastníka do účastnických fondů jiné penzijní společnosti je možné realizovat až jako převod prostředků účastníka doplňkového penzijního spoření mezi různými penzijními společnostmi podle § 27 ZDPS.

2. K podmínkám a dalším pravidlům převodu

Převod prostředků účastníka z transformovaného fondu do účastnických fondů téže penzijní společnosti podle § 191 odst. 3 ZDPS není v tomto zákoně podrobněji popsán, protože jde o převod prostředků v rámci téže penzijní společnosti. Ze zákona o doplňkovém penzijním spoření vyplývá, že tento převod je podmíněn:

  • předchozím sloučením prostředků účastníka penzijního připojištění do jednoho transformovaného fondu, pokud by byl účastníkem ve více transformovaných fondech

Z ustanovení § 190 odst. 1 ZDPS, které zakazuje souběžnou účast v doplňkovém penzijním spoření a v transformovaném fondu, vyplývá, že není možné, aby se stal účastníkem doplňkového penzijního spoření účastník penzijního připojištění, který se účastní v dalších transformovaných fondech, vedle toho, u kterého má dojít k převodu prostředků, byť by jeho penzijní připojištění v některém z transformovaných fondů bylo přerušeno (§ 19 odst. 2 ZPP). V takovém případě účastník penzijního připojištění musí nejdříve převést své prostředky z ostatních transformovaných fondů do jednoho transformovaného fondu podle § 191 odst. 3 věty třetí ZDPS a následně s penzijní společností obhospodařující tento transformovaný fond uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a převést prostředky z jejího transformovaného fondu do fondů účastnických, které tato penzijní společnost obhospodařuje. 

  • zánikem penzijního připojištění (§ 190 odst. 1 ZDPS)

Dále z § 190 odst. 1 ZDPS vyplývá, že před převodem prostředků musí dojít v souladu s § 19 ZPP k zániku penzijního připojištění. V tomto případě by měla být právním titulem pro zánik penzijního připojištění písemná dohoda mezi účastníkem a penzijní společností podle § 19 odst. 1 písm. c) ZPP nebo výpověď podle § 19 odst. 1 písm. d) ZPP. Penzijní připojištění pak zaniká dnem uvedeným v dohodě nebo uplynutím výpovědní doby. V souladu s povinností jednat s odbornou péčí tak není tvrzení, že zániku penzijního připojištění lze dosáhnout jedině podáním výpovědi účastníkem, ledaže jsou na straně penzijní společnosti rozumné důvody pro neuzavření dohody. Toto jednání by mohlo být rovněž v rozporu se zájmy účastníka, pokud je jeho zájmem čerpání penze z doplňkového penzijního spoření (tzv. předdůchod), protože se tím oddaluje vyplácení penze a množnost čerpání dalších souvisejících výhod.

  • uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření s penzijní společností, která obhospodařuje transformovaný fond, (§ 191 odst. 3 ZDPS)

Smlouva o doplňkovém penzijním spoření je upravena v § 4 a 5 ZDPS. Pro úplnost dodáváme, že penzijní společnost a osoby oprávněné nabízet a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření (§ 74 ZDPS) jsou povinny při uzavírání smlouvy o doplňkovém penzijním spoření postupovat podle pravidel jednání stanovených v části deváté zákona o doplňkovém penzijním spoření (Pravidla jednání s účastníky v § 126 a násl.) bez ohledu na to, zda uzavírají tuto smlouvu se stávajícím účastníkem penzijního připojištění v transformovaném fondu nebo osobou, která se ho neúčastnila (§ 75 odst. 2 a § 126 až 140 ZDPS).

Při splnění výše uvedených podmínek má účastník nárok na převod prostředků z transformovaného fondu do účastnických fondů penzijní společnosti podle těchto pravidel:

  • Zákon o doplňkovém penzijním spoření blíže nespecifikuje konkrétní dokumenty, které jsou k tomuto převodu vyžadovány penzijní společností. Vymezení těchto dokumentů je věcí penzijní společnosti Okruh potřebných dokumentů vyplývá z výše uvedeného, tedy jsou to dokumenty nezbytné pro uzavření dohody o zániku penzijního připojištění nebo pro výpověď penzijního připojištění a pro uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, resp. dohoda o zániku penzijního připojištění nebo jeho výpověď a smlouva o doplňkovém penzijním spoření, zejména z hlediska identifikace a kontroly účastníka. 1

Pokud budou vyžadovány nějaké další dokumenty, nesmí jejich konkrétní vymezení vytvářet nepřiměřené překážky uplatnění práva účastníka na převod prostředků, protože by to mohlo být vyhodnoceno jako nekalá, resp. agresivní, obchodní praktika (§ 4 odst. 1 a § 5a odst. 1 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Pokud je předložení zvláštních dokumentů potřebné, měl by být v souladu s požadavkem odborné péče penzijní společnosti seznam potřebných dokumentů sdělen účastníkovi s dostatečným předstihem (např. při úkonu, kterým bude způsoben zánik penzijního připojištění) a to najednou a nikoli po částech. Vhodné je zejména umístění tohoto seznamu na internetových stránkách penzijní společnosti tak, aby se s ním mohl účastník seznámit předem a tyto doklady si připravit ještě před samotným kontaktováním penzijní společnosti s žádostí o převod prostředků.

  • Tento převod prostředků je bezplatný a nevztahuje se na něj možnost penzijní společnosti požadovat zaplacení poplatku za převedení prostředků podle § 24 odst. 4 ZPP nebo § 61 odst. 1 písm. b) ZDPS.

Z ustanovení o bezplatnosti vyplývá, že nelze ze strany penzijní společnosti požadovat ani jiný druh poplatku podle sazebníku penzijní společnosti atp. Nicméně nelze vyloučit vznik povinnosti zaplatit poplatek za převod prostředků z transformovaného fondu do jiného transformovaného fondu při slučování těchto prostředků před jejich převodem do účastnických fondů penzijní společnosti, pokud byl tento poplatek upraven ve smlouvě o penzijním připojištění, resp. penzijním plánu.

  • Převod prostředků účastníka z transformovaného fondu do účastnických fondů penzijní společnosti se realizuje bez zbytečného odkladu.

Převod prostředků se realizuje pouze v rámci penzijní společnosti a je realizován na základě § 191 odst. 3 ZDPS. Penzijní společnost musí jednat s účastníkem kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v zájmu účastníka jak při zániku penzijního připojištění, tak při vzniku doplňkového penzijního spoření (viz § 12 odst. 4 a 5 ZPP, § 126 ZDPS), a proto musí tento převod prostředků realizovat bez zbytečného odkladu. Tomu odpovídají i pravidla pro připisování penzijních jednotek podle § 124 ZDPS.

Převod prostředků účastníka z transformovaného fondu do účastnických fondů penzijní společnosti je specifickým převodem stanoveným v zákoně o doplňkovém penzijním spoření. Obdobná aplikace ustanovení zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem, které upravují převody prostředků mezi penzijními fondy (§ 24) není právně ani věcně odůvodněná. Tato ustanovení se v současné době vztahují pouze na převody mezi transformovanými fondy, tj. ve výjimečných případech vyjmenovaných v § 191 odst. 1 ZDPS nebo právě při výše uvedeném slučování prostředků účastníka, který má prostředky ve více transformovaných fondech (§ 191 odst. 3 ZDPS). 

 

----------

1 Zejm. z hlediska předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, přestože kontrola klienta není v těchto případech povinností penzijní společnosti.