Může se fond kvalifikovaných investorů stát neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti?

Ano, fond kvalifikovaných investorů může nabývat do svého jmění účast na obchodní společnosti, za jejíž dluhy společníci ručí neomezeně.

Relevantní právní úprava

Za účinnosti zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování platila obecná povinnost rozkládání rizika, se kterou bylo neomezené ručení společníka neslučitelné.

Po vstupu v účinnost ZISIF platila povinnost rozkládání rizika i nadále a to v návaznosti na požadavky nařízení vlády[1]. Podstatná odlišnost od dřívější úpravy byla ale v tom, že nařízení vlády upravovalo komplexně požadavky na způsob rozkládání rizika. V mezích nařízení vlády tedy bylo ponecháno na investičním fondu, jakou si zvolí investiční strategii a jak stanoví upřesňující pravidla investování. Nařízení vlády přitom možnost nabýt do jmění fondu kvalifikovaných investorů účast na obchodní společnosti, za jejíž dluhy společníci ručí neomezeně, neomezovalo a ani z jiného ustanovení ZISIF nebo nařízení vlády takový zákaz nevyplýval.

Novelou nařízení vlády (nařízení vlády č. 133/2017 Sb.) byla převážná většina části páté nařízení vlády odstraněna a způsob investování fondů kvalifikovaných investorů tedy již v současnosti není regulován konkrétními požadavky s ohledem na skladbu majetku [2].

Náležitosti pro to, aby mohl být fond kvalifikovaných investorů neomezeně ručícím společníkem

Z výše uvedeného vyplývá, že ZISIF ani prováděcí právní předpisy neomezují možnost fondu kvalifikovaných investorů držet účast na obchodní společnosti, za jejíž dluhy investiční fond jako společník ručí neomezeně. Tento způsob investování je však podmíněný naplněním následujících obecných podmínek vyplývajících ze ZISIF:

  1. Investice musí splňovat pravidla statutu investičního fondu, zejm. podle § 284 odst. 1 písm. a) ZISIF (např. vymezení majetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění fondu, a souvisejících investičních limitů),
  2. obhospodařovatel investičního fondu je povinen účinně řídit rizika spojená s takovou účastí (§ 20 odst. 1 písm. c) ZISIF), konkrétně je třeba se soustředit na specifické riziko vyplývající z neomezeného ručení a jeho řádné zohlednění v postupech řízení rizik. Toto riziko by rovněž mělo být řádně promítnuto do statutu investičního fondu (§ 288 ZISIF).
  3. výkon funkce statutárního orgánu, která je zpravidla automaticky spojena s účastí na obchodní společnosti, za jejíž dluhy společníci ručí neomezeně, nesmí nepříznivě narušovat výkon činnosti obhospodařovatele.

To vyžaduje pověření takového specializovaného zmocněnce, jehož pomocí právnická osoba vykonává funkci statutárního orgánu (§ 154 nového občanského zákoníku), u kterého nebude výkon činnosti zástupce bránit řádnému výkonu jiných jeho povinností svěřených mu v rámci činnosti obhospodařovatele (§ 21 odst. 3 ZISIF). Obhospodařovatel by se měl soustředit na strategické ovlivňování investice resp. strategické záležitosti obchodní společnosti. V případě účasti na obchodní společnosti se složitým předmětem činnosti (výrobní činnost, obchodní činnost nebo poskytování služeb) nebo rozsáhlejší agendou společnosti zabezpečovanou vlastními zdroji společnosti je činnost zástupce zpravidla náročnější. Zástupce, který je součástí personálního vybavení obhospodařovatele, je možné zvolit pouze po řádném vyhodnocení souběhu činnosti zástupce a jiné činnosti pro obhospodařovatele z hlediska, zda neohrozí řádný výkon všech svěřených činností pro obhospodařovatele. Vhodným řešením je pak například využití specializovaného zástupce.

 

Pozn. aktualizace provedená k 11. březnu 2019 spočívá především v zohlednění nařízení vlády č. 133/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, kterou byla odstraněna téměř kompletně úprava způsobu investování fondů kvalifikovaných investorů.

.........

[1] Způsob investování fondů kvalifikovaných investorů byl upraven v části páté nařízení vlády (§ 90 a násl.).

[2] S výjimkou § 94 nařízení vlády, který odkazuje na skutečnosti, které obhospodařovatel zohlední při určení maximálního limitu pro míru využití pákového efektu a poskytnutí investičních nástrojů z majetku fondu jako finančního kolaterálu.