Počítání lhůt podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

Kdy skončí (a) lhůta pro podání žádosti o převod prostředků mezi penzijními fondy v přechodném období jejich transformace a (b) lhůta k podání žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti a provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, 28. 2. 2012 nebo 29. 2. 2012? 

Žádost o převod prostředků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu lze podat nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti části ZDPS o transformaci penzijního fondu (§ 184 odst. 3 ZDPS).

ZDPS neupravuje počítání lhůt v rámci doplňkového penzijního spoření, a tak se uplatní obecná ustanovení o počítání času upravená v § 122 občanského zákoníku.1

Podle tohoto ustanovení připadá konec lhůty určené v měsících na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počíná. V daném případě je rozhodnou událostí vyhlášení ZDPS ve Sbírce zákonů dne 28. 12. 2011. Lhůta, do které je možné požádat o převod prostředků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu, proto končí dne 28. 2. 2012. Nejpozději v tento den musí být žádost doručena penzijnímu fondu, resp. osobám oprávněným za penzijní fond tyto žádosti přijímat od účastníků penzijního připojištění (tj. nestačí podání na poštu).

Obdobné principy se uplatní i v případech další lhůt stanovených v ZDPS, např. lhůt pro podání žádostí o povolení k činnosti penzijní společnosti a provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu (§ 175 odst. 1 ZDPS). Nejpozdějším datem podání výše uvedených žádostí je opět 28. 2. 2012 s tou odchylkou, že postačí podání žádosti držiteli poštovní licence v poslední den této lhůty (§ 40 odst. 1 písm. b) ve spojení s písmenem d) SŘ). 

 

---------

1 § 165 odst. 1 ZDPS ve spojení s § 172 odst. 4 ZDPS, který odkazuje ve věcech smluvního vztahu neupravených v ZDPS na OZ. Pro počítání času se použije subsidiárně občanský zákoník i podle stávající právní úpravy penzijního připojištění obsažené v zákoně č.  42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů (§ 46 odst. 1).