Omezení provozní doby obchodníka s cennými papíry ve vztahu k obchodování na zahraničních trzích

Musí obchodník s cennými papíry zajišťující předávání nebo provádění pokynů k obchodování na zahraničním trhu přijímat a vyřizovat pokyny zákazníků po celou dobu obchodování na tomto zahraničním trhu?

Obchodník s cennými papíry neporuší povinnost jednat v nejlepším zájmu ákazníků, poskytuje-li některé své služby pouze během omezené provozní doby, pokud budou zákazníci o uvedené skutečnosti prokazatelně informováni a obchodník s cennými papíry zavede nezbytná opatření snižující rizika vyplývající z uvedeného omezení.

Při poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů, případně provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů přijatých k obchodování na zahraničních trzích umístěných v jiných časových zónách (typicky US trhy) může být sporné, zda musí obchodník s cennými papíry zajistit poskytování svých služeb po celou dobu, kdy je na těchto trzích možno obchodovat, a zda v opačném případě nedochází k porušování ustanovení § 15 odst. 1 ZPKT, které stanoví, že obchodník s cennými papíry jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků.

Smyslem a účelem ustanovení § 15 odst. 1 ZPKT je také ochrana práv, zájmů a majetku zákazníka před nekvalifikovaným nebo nepoctivým jednáním ze strany obchodníka s cennými papíry, v důsledku něhož by zákazníci mohli utrpět újmu. Z této zásady neplyne, že by zákazníkův majetek nemohl být vystaven určitým rizikům. Tato rizika ale mají být přiměřená, rozumná a odůvodněná a zákazník o nich musí být předem náležitě informován a vyslovit s jednáním obchodníka s cennými papíry souhlas.

Omezení provozní doby obchodníka s cennými papíry může být nepochybně spojeno s rizikem, že zákazník nebude mít možnost reagovat na případný náhlý a pro něj nepříznivý vývoj kurzu investičního nástroje na zahraničním trhu uzavřením své pozice, což může být o to závažnější, pokud zákazník obchoduje na těchto trzích na úvěr (tzv. margin).

Doba, ve které obchodník s cennými papíry zajišťuje předávání nebo provádění pokynů, je součástí pravidel pro provádění pokynů za nejlepších podmínek. Ta by proto měla jednoznačně stanovit, v jakém časovém období obchodník s cennými papíry přijímá pokyny pro dané zahraniční trhy. Ze smluvní dokumentace mezi obchodníkem s cennými papíry a jeho zákazníky musí být patrné, že zákazníci vzali tato pravidla na vědomí a prokazatelně je akceptovali.

Poskytuje-li obchodník s cennými papíry úvěry za účelem umožnit obchodování s investičními nástroji přijatými k obchodovaní na zahraničních trzích, u kterých přijímá a předává pokyny pouze po omezenou dobu, musí zákazníkovi nabídnout takové řešení, které v případě náhlého a nepříznivého vývoje kurzu investičního nástroje minimalizuje možnost zákazníka utrpět škodu z důvodu, že obchodník s cennými papíry již nepřijímal zákaznické pokyny. Typicky se může jednat o tzv. stop-loss pokynynastavené u zahraničního  obchodníka, jehož prostřednictvím jsou pokyny prováděny. 

--------

1 Automatické uzavírání pozic při určité velikosti ztráty.