Ohledně kterých osob je družstevní záložna povinna uhradit správní poplatek za podání žádosti o schválení osoby ve vedení družstevní záložny?

Novelou ZSP provedenou zákonem č. 188/2011 Sb. byl s účinností od 15. července 2011 stanoven správní poplatek v souvislosti s přijetím žádosti o schválení osoby ve vedení družstevní záložny.

Podle § 7 odst. 7 ZSÚD je družstevní záložna povinna do 10 pracovních dnů ode dne zvolení člena orgánu družstevní záložny nebo jmenování řídící osoby doručit České národní bance žádost o posouzení podmínek pro výkon funkce včetně listin osvědčujících splnění těchto podmínek. Řídícími osobami se podle § 2a odst. 4 písm. a) ZSÚD rozumí osoby zvolené do funkce členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise, a dále osoby, které jsou navrhovány v družstevní záložně na výkonné řídící funkce, s nimiž je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená stanovami družstevní záložny.

ZSP ovšem stanoví správní poplatek za žádost o schválení osoby ve vedení družstevní záložny. Je tedy otázka, a) jaký úkon je v ZSP zpoplatněn a b) kdo se osobou ve vedení družstevní záložny rozumí. Vzhledem k tomu, že kromě řízení o udělení povolení působit jako družstevní záložna podle § 2a obsahuje ZSÚD jediné posouzení osob, a to na základě žádosti podle § 7 odst. 7, je zřejmé, že žádostí o schválení osoby se v ZSP má na mysli právě žádost o posouzení osoby podle § 7 odst. 7 ZSÚD. Výsledkem posouzení je věcně  schválení (nebo odmítnutí) navrhované osoby. Otázkou ale zůstává, kdo je osobou ve vedení družstevní záložny. ZSÚD používá pojem „osoby ve vedení družstevní záložny“ pouze v § 28 odst. 1 písm. a), v souvislosti s opatřením k nápravě spočívajícím ve výměně těchto osob, avšak pojem „osoby ve vedení družstevní záložny“ blíže nespecifikuje. V § 25f odst. 7 ZSÚD vymezuje pojem „osoba ve vedení“, a to v souvislosti s povinností finanční holdingové osoby zajistit důvěryhodnost a dostatečnou zkušenost příslušných osob pro výkon funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiné fyzické osoby, která sama nebo společně s jinými osobami řídí činnost finanční holdingové osoby nebo činnost právnické osoby, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, přičemž pro všechny výše  uvedené osoby ZSÚD zavedl legislativní zkratku „osoba ve vedení“.

Záměrem ZSP pravděpodobně nebylo odkazovat na vymezení okruhu osob ve vedení v § 25f odst. 7 ZSÚD. Na základě obecného významu pojmu „osoby ve vedení“ (tj. jako osoby, která sama nebo na základě členství v určitém orgánu rozhoduje o vedení záložny) a z výše uvedeného vymezení osob ve vedení lze nicméně dovodit, že osoby ve vedení družstevní záložny jsou podskupinou osob posuzovaných na základě § 7 odst. 7 ZSÚD, přičemž v zásadě jsou to jen členové představenstva; analogicky vymezení pojmu vedoucí osoba v jiných zákonech na finančním trhu by bylo možno dovozovat, že správní poplatek se týká též posouzení osoby ve výkonné řídící funkci, pokud by byla současně řídící osobou v družstevní záložně.

Dovozovat, že se jedná i o členy jakéhokoliv orgánu družstva, podléhající posouzení („schválení“) České národní banky podle § 7 odst. 7 ZSÚD, by neodpovídalo ani obecnému vnímání pojmu osoby ve vedení, ani podpůrnému použití definice tohoto pojmu použité na jiném místě ZSÚD.

Správní poplatek ze žádosti podle § 7 odst. 7 ZSÚD se tedy vybírá pouze v případě, pokud mají být posuzovány řídící osoby, jež zároveň splňují výše uvedené znaky pojmu „osoba ve vedení“ družstevní záložny. V zásadě jde o členy představenstva a případně další osoby ve vedoucích funkcích, pokud je s nimi spojena pravomoc a odpovědnost vymezená stanovami.