Jaké povolení ČNB se vyžaduje při osamostatnění nesamosprávného investičního fondu kvalifikovaných investorů?

Může orgán nesamosprávného investičního fondu (představenstvo nebo dozorčí rada) schvalovat obchody investiční společnosti prováděné pro tento fond?

Nabytí samosprávnosti investičního fondu kvalifikovaných investorů1 nevyžaduje zvláštní souhlas ČNB k „osamostatnění", a to ani cestou změny povolení investičního fondu. Z § 101b zákona (ZKI) vyplývá, že osamostatnění investičního fondu se děje cestou změny statutu. Při schválení této změny dochází podle § 101b k dodatečnému ověření předpokladů pro činnost investičního fondu, u fondu kvalifikovaných investorů však změny statutu nepodléhají od novely č. 188/2011 Sb. schvalování ČNB. Přesto proces osamostatnění fondu kvalifikovaných investorů neprobíhá zcela bez zásahu ČNB.

Pro samosprávné investiční fondy kvalifikovaných investorů i nadále platí, že jejich vedoucí osoby mohou svou funkci vykonávat jen na základě souhlasu ČNB podle § 72 zákona. Stejně tak platí, že kvalifikovanou účast na takovém fondu mohou mít pouze osoby s povolením ČNB podle § 71 zákona. Před osamostatněním (tj. účinností změny statutu a ukončením obhospodařovatelské smlouvy) je nezbytné získat tato povolení. Tím dojde k dodatečnému ověření podmínek pro činnost investičního fondu v rozsahu předpokladů podle § 64 odst. 1 písm. d) a h) zákona, od kterých byl nesamosprávný investiční fond v licenčním řízení osvobozen.

Pokud vedoucí osobě nesamosprávného investičního fondu v minulosti udělila ČNB povolení k výkonu funkce vedoucí osoby v tomto fondu, a pokud tato osoba tuto funkci vykonávala nepřetržitě nebo s nejdéle 6 měsíčním přerušením, není nové povolení s odkazem na § 73 odst. 2 zákona potřebné. Výkon funkce vedoucí osoby samosprávného investičního fondu bez předchozího souhlasu České národní banky je přestupkem podle § 128 odst. 1 písm. e) zákona. Ke schválení kvalifikované účasti dodáváme, že osamostatnění nesamosprávného fondu představuje případ zvláštního zřetele hodný, kdy lze ve smyslu § 71a odst. 2 a § 71b odst. 6 písm. g) zákona udělit následný souhlas. Hlasovací práva nelze od účinnosti změny statutu, kterou se investiční fond "osamostatní“, do doby získání souhlasu vykonávat (§ 71a odst. 3 zákona) a stav v mezidobí představuje správní delikt nebo přestupek [§ 127 odst. 1 písm. f) nebo § 128 odst. 1 písm. f) zákona].

Splnění ostatních předpokladů pro udělení povolení k činnosti samosprávného investičního fondu, které v licenčním řízení jinak dokládá žadatel o povolení k činnosti samosprávného investičního fondu, tj. předpoklady podle § 64 odst. 1 písm. e) zákona (věcné, personální a organizační předpoklady) a § 64 odst. 1 písm. i) zákona (úzké propojení nebránící výkonu dohledu), je předpokladem pro řádný výkon činnosti samosprávného investičního fondu kvalifikovaných investorů a jako takové podléhá dohledu ČNB.

Investiční fond je navíc povinen v souladu s § 91 odst. 1 písm. a) zákona informovat ČNB o změnách ve skutečnostech, na základě kterých bylo vydáno povolení k činnosti investičního fondu. Mezi tyto skutečnosti náleží v době osamostatnění především změna statutu, ale také změny v organizačních, personálních a další předpokladech výkonu činnosti, kterou s sebou osamostatnění nutně přináší. Typicky bude fond České národní bance v návaznosti na § 64 odst. 1 zákona, za podpůrného použití § 101b odst. 1 zákona, § 8 vyhlášky 269/2004 Sb., případně § 14b odst. 1 a 2 vyhlášky 233/2009 Sb., předkládat následující podklady:

1. dokument, na jehož základě končí smlouva o obhospodařování majetku investičního fondu investiční společností,

2. skutečně zamýšlený a realistický obchodní plán investičního fondu, alespoň v rozsahu předpokládané rozvahy, výsledovky a komentáře k jednotlivým položkám pro následující 3 roky činnosti,

3. ve vztahu k seznamu osob, které jsou úzce propojeny s investičním fondem a údajům o těchto osobách, uvedení způsobu propojení a skutečností, které by mohly bránit výkonu dohledu nad investičním fondem,

4. seznam činností, které bude pro investiční fond zajišťovat jiná osoba; ve vztahu ke každé osobě zajišťující takovou činnost připojí informace o způsobu zajištění naplnění podmínek pro výkon takové činnosti, např. pomocí vnitřního předpisu, který dostatečně určuje, jakým způsobem fond ověřuje naplnění požadavků podle § 78 zákona a § 4 vyhlášky 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování,

5. nová pravidla obezřetného podnikání a vnitřního provozu investičního fondu ve smyslu zvláštního právního předpisu, včetně
a. vnitřních předpisů, včetně popisu organizačního uspořádání, b. seznamu a životopisů vedoucích zaměstnanců nebo osob samostatně zajišťujících obhospodařování majetku fondu, compliance, řízení rizik, interním auditu,

6. přiměřeně k rozsahu činnosti doklady o

a. technických a programových prostředcích pro zpracování a evidenci informací, komunikaci s vlastníky cenných papírů,
vedení účastnictví a hospodářské evidence a vedení dalších evidencí investičního fondu, v rozsahu informací o vlastnostech,
způsobu použití, správy a údržby prostředků předaných jejich dodavatelem,

b. zajištění přímého spojení investičního fondu nebo osoby, která má provádět obchodování s majetkem fondu nebo vést evidenci
investičního fondu s depozitářem,

c. zajištění přímého nebo zprostředkovaného spojení s osobami provádějícími vypořádání obchodů s investičními nástroji,

7. statut investičního fondu v novém znění,

8. depozitářskou smlouvu k zajištění výkonu činnosti depozitáře samosprávného investičního fondu.

(V seznamu nejsou zahrnuty podklady související s vedoucími osobami investičního fondu a osobami s kvalifikovanou účastí.)
Pokud by investiční fond odpovídající oznámení o změně předpokladů nezaslal spolu s oznámením o změně statutu, mohl by to nepochybně být důvod pro důkladnější ověření situace v rámci dohledové činnosti, pro uložení vhodného opatření k nápravě a/nebo postih za správní delikt spočívající v porušení povinnosti informovat Českou národní banku [§ 122 odst. 1 písm. g) zákona)] a případně také v porušení pravidel obezřetného výkonu činnosti [120 odst. 1 písm. b) a c) zákona].

Uvedené závěry se týkají pouze investičních fondů kvalifikovaných investorů, situace v případě investičních fondů pro veřejnost se liší, neboť souhlasu ČNB podléhá odpovídající změna statutu a při jeho udělování prověří ČNB též splnění podmínek pro samostatnou činnost investičního fondu pro veřejnost.