Lze uplatnit výjimku z povinnosti uveřejnit prospekt, když je k dispozici na místo prospektu schválený reorganizační plán, který obsahuje dostatek údajů?

Ustanovení § 35 odst. 4 písm. b) a § 57 odst. 3 ZPKT, v souvislosti s veřejnou nabídkou cenných papírů, resp. jejich přijetím k obchodování na regulovaném trhu, upravují s účinností od 15. 7. 2011 výjimku z povinnosti uveřejnit prospekt, došlo-li ke schválení reorganizačního plánu. Uplatnění této výjimky se podmiňuje (i) doručením dokumentu, obsahujícím údaje rovnocenné údajům v prospektu České národní bance k posouzení rovnocennosti, za součastného (ii) zpřístupnění tohoto dokumentu adresátům nabídky.

Nutno dodat, že § 358 odst. 1 insolvenčního zákona i nadále stanoví, že vydání cenných papírů na základě schváleného reorganizačního plánu není veřejnou nabídkou cenných papírů. Máme za to, že v dané situaci nelze konkurenci těchto ustanovení vyřešit uplatněním zásady, že norma zvláštní ruší normu obecnou, jelikož nelze jednoznačně určit, která z uvedených norem, je v jejich vzájemném vztahu, normou zvláštní, a která obecnou. Z toho důvodu se domníváme, že na základě subsidiární výkladové metody - pozdější zákon nahrazuje zákon dřívější - se plně uplatní novější právní úprava v § 35 odst. 4 písm. b) a § 57 odst. 3 ZPKT a nikoliv § 358 odst. 1 insolvenčního zákona.

Přednost aplikace podmínek § 35 odst. 4 písm. b) a § 57 odst. 3 ZPKT před souvisejícím ustanovením insolvenčního zákona předvídá i důvodová zpráva k novele č. 188/2011 Sb. a nově koncipovaná výjimka ZPKT též mnohem lépe zajišťuje ochranu investorů, jelikož rozhodnutím o dokumentu se sleduje, aby investoři měli možnost seznámit se s informacemi rovnocennými s těmi, jenž by byly uvedeny v prospektu v souladu se smyslem směrnice o prospektu.1

------------

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být vzveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování