Mohou banky využívat při svém podnikání tzv. franšízy?

Model podnikání obecně označovaný jako franšíza1 předpisy v oblasti bankovnictví nevylučují. Je však třeba upozornit, že obvyklé pojetí franšízy předpokládá, že její poskytovatel poskytne know how a obchodní známku, které příjemce franšízy využívá při svém podnikání na vlastní účet a vlastní odpovědnost. Pro výkon bankovních činností – tj. přijímání vkladů od veřejnosti na vlastní účet – touto formou by byla nezbytná bankovní licence pro každého „majitele franšízy“, což není praktické a na trhu se tento model nevyskytuje.

Pojem franšíza se v bankovnictví používá nejčastěji ve významu zajištění, resp. doplnění distribuční sítě banky, např. provozu jednotlivých obchodních míst (příp. tzv. „fanšízinkových kiosků“). Příjemce franšízy v takových případech jménem a na účet banky zajišťuje např. převzetí žádosti o zřízení účtu, platebního příkazu, sjednání úvěru nebo stavebního spoření nebo přijetí peněžních prostředků a navazující komunikaci s klienty banky, případně i další činnosti, včetně činností souvisejících s již existujícím smluvním vztahem mezi bankou a jejím klientem, např. správu přijatého zajištění či vymáhání pohledávek.

Takový model podnikání vykazuje znaky tzv. outsourcingu. Podmínky, za kterých může některou činnost banky zajišťovat jiná osoba, včetně souvisejících informačních povinností vůči České národní bance, jsou konkretizovány zejména v § 11 ve spojení zejména s § 9 a § 216 vyhlášky. Podrobněji se k výkonu některých činností banky prostřednictvím jiné osoby, vyjadřuje úřední sdělení České národní banky.2

________

1 Obsah pojmu franšízing (franchising) není z hlediska platného práva jednoznačně vymezen a v obchodní praxi se tak označují
různé podnikatelské koncepty s řadou specifických forem a charakteristik. Jedním z vymezení je obchodně-odbytový systém,
který představuje vybudování distribuční sítě pro prodej výrobků nebo poskytování služeb, který je založen na vztahu právně a
finančně samostatných a nezávislých podnikatelů - franchisora (poskytovatel franšízy) a jeho franchisantů (příjemce franšízy).
Podrobněji např. informace České asociace franchisingu http://www.czech-franchise.cz/.
2 Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a
úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry – Outsourcing, uveřejněné mj. na www.cnb.cz v části Dohled nad finančním
trhem/Legislativní základna/Banky a družstevní záložny.