Je možné při nabídce převzetí nabídnout peněžité protiplnění v eurech nebo dolarech?

Je třeba získat souhlasy antimonopolních úřadů třetích zemí ještě před získáním kontroly, pokud může mít nabídka převzetí dopad na hospodářskou soutěž v třetích zemích (§ 13 odst. 2)? 

Jde-li o dobrovolné nabídky převzetí, pak je možné nabídnout protiplnění v eurech i dolarech, či v konvertibilní měně jiného státu. Je na adresátech nabídky převzetí, zda takové protiplnění přijmou, resp. zda akceptují nabídku převzetí. Pokud by navrhovatel nabídnul protiplnění v měně, se kterou jsou spojeny vysoké transakční náklady na směnu, vystavuje se riziku, že nabídka převzetí nebude úspěšná.

Pokud jde o povinné nabídky převzetí, je třeba nabídnout protiplnění v měně, v níž je předmětný cenný papír obchodován na regulovaném trhu daného státu, a kterou bude většinou zákonná měna. Důvodem jsou kurzová rizika a transakční náklady. Akcionář s domicilem mimo stát kotace nabýval akcie ve státě kotace za měnu  obchodování (odlišnou od měny státu domicilu) a shora zmíněné náklady mohl zohlednit ve svém rozhodování o investici. Naopak akcionář ve státě kotace nabýval akcie zpravidla za domácí (národní) měnu bez transakčních nákladů spojených s konverzí, a proto je mu třeba poskytnout adekvátní náhradu za danou investici, tj. v likvidních cenných papírech nebo v penězích. Protiplnění v jiné měně je možné nabídnout jako alternativu.